Παρακαλούμε όπως την 22η Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 11η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάθεσης εκπόνησης των ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ και Π.Π.Δ. ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ , με δωρεά και χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα προς το Δήμο Σοφάδων.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάθεσης εκπόνησης των ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ Π.Π.Δ. ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ , με δωρεά και χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα προς το Δήμο Σοφάδων.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραλαβής και έγκρισης της μελέτης “Χρηματοοικονομική ανάλυση για ΕΕΛ Λουτρών Σμοκόβου”.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραλαβής και έγκρισης της μελέτης “Χρηματοοικονομική ανάλυση για ΕΕΛ Ρεντίνας”.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάθεσης της μελέτης “Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών στα ρέματα Τ.Κ. Ρεντίνας” και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.201,93 € .
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάθεσης της μελέτης “Μελέτη αναδασώσεων στο διακατεχόμενο δάσος Ρεντίνας” και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.943,54 €.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάθεσης της μελέτης “Μελέτη αναδασώσεων στο διακατεχόμενο δάσος Αηδονοχωρίου” και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.768,08 € .
8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.
9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28096/14-07-2014 μετά την ένταξη του Ν.Π. ΔΟΠΑΠΣ στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) της ΕΛΣΤΑΤ.
10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € για τις εργασίες “Συντήρηση – Καθαρισμός Δασικών Δρόμων Δ.Ε. Ρεντίνας”.
11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.200,00 € για τις εργασίες “Συντήρηση – Καθαρισμός Δασικών Δρόμων Δ.Ε. Μενελαϊδας”.
12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € για τις εργασίες “Συντήρηση – Καθαρισμός Δασικών Δρόμων Δ.Ε. Ταμασίου”.
13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 260,76 € για τις εργασίες “Συντήρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων”.
14. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για την “Συντήρηση κτιρίων του Δήμου – Κοιμητήρια”.
15. Ψήφιση πίστωσης 20.000,00 € για την πληρωμή οφειλών δανείων ΔΕΥΑΣ.
16. Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.000,00 € για τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων.
17. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00 € για εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού.
18. Ορθή επανάληψη της αριθμ. 328/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
19. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00 € για την Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Σοφάδων.
20. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.350,00 € για την Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άρνης.
21. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για την Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Μενελαϊδας.
22. Ψήφιση πίστωσης ποσού 571,28 € για την Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ρεντίνας.
23. Ψήφιση πίστωσης ποσού 500.00 € για την Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ταμασίου.
24. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.244,81 € για την Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Σοφάδων.
25. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.067,37 € για την Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άρνης.
26. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.437,86 € για την Συντήρηση και Επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ.Ε. Σοφάδων.
27. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.862,50 € για την Συντήρηση και Επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ.Ε. Άρνης.
28. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.081,99 € για την Συντήρηση και Επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ.Ε. Μενελαϊδας.
29. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.306,00 € για την Συντήρηση και Επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ.Ε. Ρεντίνας.
30. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.794,41 € για την Συντήρηση και Επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ.Ε. Ταμασίου.
31. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για την Συντήρηση και Επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ.Ε. Σοφάδων.
32. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για την Συντήρηση και Επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ.Ε. Άρνης.
33. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για την Συντήρηση και Επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ.Ε. Μενελαϊδας.
34. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για την Συντήρηση και Επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ.Ε. Ταμασίου.
35. Ψήφιση πίστωσης ποσού 64.987,27 € για ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ πενταμήνων προγράμματος ΠΡΟΩΘΗΣΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΟΑΕΔ ΕΣΠΑ.
36. Ψήφιση πίστωσης ποσού 31.600,00 € για την συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
37. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.950,00 € για την πληρωμή του δικηγόρου του Δήμου κ. Γκατζιώνη Κων/νου έπειτα από εξώδικη επίλυση διαφοράς.
38. Ψήφιση πίστωσης ποσού 21.502,00 € για την πληρωμή των α) Θωμά Στεφ. Φιλίππου και β) Ελένης Φιλίππου του Θωμά έπειτα από εξώδικη επίλυση διαφοράς.
39. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.200,22 € για Εγκαταστάσεις ηλ/σμού Κ.Χ. – Επεκτάσεις.
40. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για οικονομική ενίσχυση δημοτών.
41. Περί εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκποίηση του δικαιώματος υλοτομίας του διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ. Βαθυλάκκου.
42. Περί εγκρίσεως των πρακτικών της 1ης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκποίηση του δικαιώματος υλοτομίας του διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ. Βαθυλάκκου.