Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 3η Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ προσέλθετε για την 10η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Τροποποίηση της αρ. 2/2017 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τους Κ.Α. 00-8113.00, Κ.Α. 00-8115.00, Κ.Α. 10-8115.01, Κ.Α. 10-8113.00, Κ.Α. 10-8116.01, Κ.Α. 30-8113.00 και Κ.Α. 35-8113.00 λόγω παραγραφής.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 3/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τους Κ.Α. 00-8113.00, 00-8115.00, 10-8115.01, 10-8113.00, 10-8116.01, 30-8113.00 και 35-8113.00.
 3. Τροποποίηση της αρ. 14/2017 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τους Κ.Α. 20-8113.00, και Κ.Α. 25-8113.00 λόγω παραγραφής.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 15/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τους Κ.Α. 20-8113.00 και 25-8113.00 λόγω παραγραφής.
 5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.
 6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 7. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 8. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2017 (Α’ Τριμήνου).
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης ή μη για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου.
 10. Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση είκοσι τριών στρ. του αρ. 267 δημοτικού αγρού, το οποίο βρίσκεται στην Τ.Κ. Ματαράγκας.
 11. “Περί εγκρίσεως του πρακτικού διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης υπηρεσίας και αξιολόγησης προσφορών της υπηρεσίας: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Χ. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΝΗΣ, ΜΕΝΕΛΑΪΑΔΑΣ, ΡΕΝΤΙΝΑΣ,ΤΑΜΑΣΙΟΥ”.
 12. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης: “Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων αρδευτικών Αντλιοστασίων Δήμου Σοφάδων”.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ