Παρακαλούμε όπως την 16η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 10η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015.
2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ”.
3. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ”.
4. Ψήφιση πίστωσης 600.000,00 € για την κατασκευή του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ”.
5. Ψήφιση πίστωσης 600.000,00 € για την κατασκευή του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ”.
6. Ψήφιση πίστωσης 170.000,00 € για “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ”.
7. Ψήφιση πίστωσης 15.893,32 € για “ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΣΟΦΑΔΩΝ (ΣΑΤΑ)”.
8. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για σκυρόδεμα.
9. Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € για προμήθεια χρωμάτων και υλικών συντήρησης.
10. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € προμήθεια ξυλείας για επισκευή – συντήρηση παγκακίων σε πλατείες και κ.χ.
11. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για υλικά διαγραμμίσεως.
12. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους.
13. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για προμήθεια ειδών φροντίδας συντήρησης πρασίνου.
14. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου.
15. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για σήματα οδικής σήμανσης.
16. Ψήφιση πίστωσης 2.400,00 € για αμοιβές αιρετών αρχόντων.
17. Ψήφιση πίστωσης 29.500,00 € για έκτακτα έξοδα-δικαστικές αποφάσεις.
18. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας στις 29-9-2015 για εκπροσώπηση του Δήμου Σοφάδων επί της προσφυγής του Αθανασίου Παπαγιάννη και κατά του Δήμου μας.
19. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας στις 23-10-2015 για την υποστήριξη της έφεσης του Δήμου Σοφάδων κατά της εταιρείας “ΟΡΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.” και κατά της υπ΄αριθμ. 128/2010 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ