Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 13η  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 πμ προσέλθετε για την 10η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Αντίκρουση προσφυγής της Παναγιούλας χας Θωμά Αρχοντή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας, και ορισμός δικηγόρου.

 

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας, η οποία είναι η 15η   Φεβρουαρίου και ως τότε δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ