Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 30η  Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 10η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2017 (Δ’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο σύμφωνα με το Ν. 4071/2012 άρθρο 12 παρ. 2 εδάφιο κ΄, για το μήνα Μάιο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Ανανέωση – θεώρηση των αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των : 1) ΜΑΚΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και 2) ΨΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΒΑΪΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593101 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΜΑΚΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

6. Έγκριση της αριθμ. 37/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 1/2018 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ- ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΦΩΤΙΣΜΟΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΝΩΓΕΙΟΥ- ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟΥ- ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ- ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 160.000,00 €.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

8. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 2/2018 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 €.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

9. Περί αποδοχής της συμμετοχής και έγκρισης υποβολής πρότασης του Δήμου Σοφάδων στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος με τίτλο : «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

10. Περί αποδοχής συμμετοχής και έγκρισης υποβολής πρότασης  του Δήμου Σοφάδων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την Πρόσκληση ΙΙ με τίτλο «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Εισηγητής : Δήμαρχος.

11. Περί αποδοχής συμμετοχής Δήμου Σοφάδων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας» (Πρόσκληση ΙΙΙ), και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

12. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 3/2018 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΜΑΤΙΚΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 €.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

13. 8η & 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και 3η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

14. Αποδοχή ποσού 36.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά στην κάλυψη δαπανών πυροπροστασίας έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

15. Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. τρίμηνης διάρκειας για ανάγκες πυρασφάλειας – πυροπροστασίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

16. Εκλογή (επιλογή) υδρονομέων άρδευσης που θα απασχοληθούν στο Δήμο Σοφάδων το έτος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για αλλαγή της ΕΤΜΕ λατομικού χώρου – δανειοθαλάμου Ανάβρας ως προς την χρήση του χώρου ως χώρου αναψυχής.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

18. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

19. Επί αιτήσεως δημότη για τροποποίηση συμφωνητικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

20. Εκδήλωση ή μη ενδιαφέροντος περί αγοράς οικοπέδου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

21. Περί υποβολής αίτησης χρηματοδότησης, πρότασης στην με κωδικό 10.4.15.1.2-3, Α/Α ΟΠΣ: 2451 πρόσκληση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

22. Περί έγκρισης των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ