Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 11η  Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 10η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ενημέρωση για την διοικητική κατάσταση της Ανώνυμης Εταιρείας  «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Συμπλήρωση της αριθμ. 94/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 5η τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 6η τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Έγκριση 5ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 23/12).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ» (Α.Μ. 12/2013).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

8. Έγκριση της τροποποίησης μελέτης , του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα  Αικατερίνη.

9. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

10. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 4.900,00 ευρώ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

11. Έγκριση της αριθμ. 67/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

12. Έγκριση της αριθμ. 62/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (Α΄τρίμηνο) του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κοπής δέντρων στην κεντρική πλατεία στην Τοπική Κοινότητα Κέδρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

14. Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

15. Ορισμός ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών στοιχείων χρήσης 2016 της Ανώνυμης Εταιρείας  «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

16. Υιοθέτηση αιτήματος συμπαράστασης προς το Δήμο Μήλου.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος.

17. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π. & Δανείων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ