Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Την 3η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 10η συνεδρίαση (τακτική) του Σώματος για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση για τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης εκτέλεσης εργασιών που αφορούν στο έργο: “Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων για την περιβαλλοντική τους αναβάθμιση” με κωδικό Ο.Π.Σ. 373961.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
2. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων για την περιβαλλοντική τους αναβάθμιση».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
3. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής “Κατασκευή Αρδευτικού αγωγού στην Τ.Κ. Κυψέλης” (Α.Μ. 1/2013).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
4. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ Α ΦΑΣΗ” (Α.Μ. 12/2011), προϋπολογισμού δαπάνης 310.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
5. Έγκριση πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής του έργου: “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΣΟΦΑΔΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ” (Α.Μ. 9/2010).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ” (Α.Μ. 10/2013).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ” (Α.Μ. 14/2013), προϋπολογισμού δαπάνης 130.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ Τ.Κ. ΚΕΔΡΟΥ” (Α.Μ. 2/2013), προϋπολογισμού δαπάνης 97.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
9. Ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. μιας νέας παροχής ισχύος 15KVA (No1) με αριθμό Παροχής 41601914-01 σε πλατεία στην Δυτική Επέκταση του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
10. Ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. μιας νέας παροχής ισχύος 15KVA (No1) με αριθμό Παροχής 41601913-01 σε πλατεία στην Δυτική Επέκταση του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
11. Ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. μιας νέας παροχής ισχύος 15KVA (No1) με αριθμό Παροχής 41601915-01 σε πλατεία στην Δυτική Επέκταση του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
12. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δ.Κ. Σοφάδων”, προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
13. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση κοινοτικών καταστημάτων Δ.Ε. Σοφάδων”, προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
14. Προσδιορισμός χρήσης γης στο αγροτεμάχιο 289 αναδασμού 1962 Νέου Ικονίου για κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αεριοποίηση βιομάζας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
15. Κάθετη σήμανση στην αρχή της οδού Κιερίου στην Δ.Κ. Σοφάδων, όπου βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
16. Συγκρότηση ομάδας έργου για την παρακολούθηση και εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος.
17. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγγελόπουλος Βασίλειος.
18. Συμμετοχή σε δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία “Δίκτυο Δήμων των εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων” με διακριτικό τίτλο “Δίκτυο Γεύσεων Ελλήνων εκλεκτών”.
Εισηγητής: Δήμαρχος Σκάρλος Αθανάσιος.
19. Σύσταση τριμελούς επιτροπής για τη συνδρομή του αρμόδιου Αντιδημάρχου στη διαχείριση του Επιχειρησιακού προγράμματος “Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους” και τη διανομή αυτών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
20. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
21. Έγκριση της αρ. 103/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος, που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2015 (Β΄ τρίμηνο).
Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.
22. Έγκριση της αρ. 106/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος, που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.
23. Συμπλήρωση της αρ. 167/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων, που αφορά την εκποίηση της δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
24. Παραχώρηση αίθουσας του κλειστού Δημοτικού σχολείου Ασημοχωρίου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ασημοχωρίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγγελόπουλος Βασίλειος.
25. Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αυτών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ