Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 22η Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 καλείστε να παρευρεθείτε στην 10η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28096/14-07-2014 μετά την ένταξη του Ν.Π. ΔΟΠΑΠΣ στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) της ΕΛΣΤΑΤ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

2. Αποδοχή και κατανομή ποσού 55.702,93€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (3η δόση έτους 2014)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Τ.Κ. ΕΡΜΗΤΣΙΟΥ» Α.Μ. 3/2012.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΦΟΛΙΟΥΛΙΟΥ» Α.Μ. 58/2010.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ» Α.Μ. 8/2012.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ» Α.Μ. 32/2012.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποπεράτωση αρδευτικού αγωγού στους αμπελώνες Τ.Κ. Κέδρου» (Α.Μ. 2/2013)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

10. Προγραμματισμός εκδηλώσεων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος
11. Αιτήσεις δημοτών

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ