Σημαντικα Νεα
  • ...

Ποιότητα Ζωής

+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απαλοιφής των περιορισμών της δωδεκαετούς παραμονής των ασύμβατων χρήσεων γης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ.15 α της αριθμ. 8903/193281/2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (ΦΕΚ 155/ΑΑΠΘ/16-06-2011) Έγκριση τροποποίησης του Γ.Π.Σ. του Δήμου Σοφάδων Ν. Καρδίτσας

Ημερομηνία: 30/05/2023 ΑΔΑ: 6Ι25Ω1Μ-ΦΝ3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5391
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί οφειλόμενης εισφοράς σε ιδιοκτήτες που αφορά στα ΟΤ 184 και 187 της δυτικής επέκτασης Σοφάδων.

Ημερομηνία: 03/05/2023 ΑΔΑ: ΨΡΠΓΩ1Μ-ΡΟ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 4410
+

Τροποποίηση της αριθμ.2/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ημερομηνία: 03/05/2023 ΑΔΑ: 9613Ω1Μ-ΛΒ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 4400
+

Έγκριση κατ΄ εξαίρεση εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Γεφυρίων από δημότη μας.

Ημερομηνία: 10/02/2023 ΑΔΑ: 68ΣΥΩ1Μ-ΡΜ8 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1239
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Σοφάδων.

Ημερομηνία: 10/02/2023 ΑΔΑ: 6Ψ1ΘΩ1Μ-Ξ20 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1234
+

Τροποποίηση της αριθμ. 10/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.

Ημερομηνία: 16/11/2022 ΑΔΑ: Ψ4ΘΔΩ1Μ-19Χ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13352
+

Έγκριση κατ΄ εξαίρεση εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Θραψιμίου από δημότη μας.

Ημερομηνία: 15/11/2022 ΑΔΑ: 6Ο4ΧΩ1Μ-ΔΜΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13282
+

Έγκριση «Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Σοφάδων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021» του Πράσινου Ταμείου

Ημερομηνία: 15/11/2022 ΑΔΑ: 6ΝΟ8Ω1Μ-ΣΗΓ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13249
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κοπής δέντρων στο νεκροταφείο Σοφάδων.

Ημερομηνία: 21/09/2022 ΑΔΑ: 6Ι9ΙΩ1Μ-Π18 Αρ. Πρωτοκόλλου: 10785
+

Συζήτηση και απόφασης περί κοπής δέντρων στην Τοπική Κοινότητα Κέδρου.

Ημερομηνία: 21/09/2022 ΑΔΑ: ΨΓ6ΝΩ1Μ-3Ψ8 Αρ. Πρωτοκόλλου: 10780
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κοπής (2) δέντρων (πλατάνων) μπροστά από ιδιοκτησία Χαράλαμπου Κολοβού του Δημητρίου στην Τοπική Κοινότητα Κέδρου.

Ημερομηνία: 20/09/2022 ΑΔΑ: 6ΓΒΧΩ1Μ-1ΦΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10768
+

Έγκριση κατ΄ εξαίρεση εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Θραψιμίου από δημότη μας.

Ημερομηνία: 20/09/2022 ΑΔΑ: 9071Ω1Μ-Κ5Κ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10762
+

Έγκριση κατ΄ εξαίρεση εκμίσθωσης ακινήτου στην Δ.Κ. Σοφάδων από δημότη μας.

Ημερομηνία: 20/09/2022 ΑΔΑ: ΨΩΧΘΩ1Μ-ΕΤΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10755
+

Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), δημοτικής έκτασης (μέρος του δημοτικού αγρού 1211/1974 Σοφάδων), με σκοπό την εγκατάσταση συστήματος Περιβαλλοντικού Αυτόματου Μετεωρολογικού (ΠΑΜΣ), και άρση παραχώρησης του υπάρχοντος συστήματος στον αγρό αρ.708.

Ημερομηνία: 20/09/2022 ΑΔΑ: 6ΕΗΟΩ1Μ-Μ5Β Αρ. Πρωτοκόλλου: 10748
+

Έγκριση κατ΄ εξαίρεση εκμίσθωσης ακινήτου στην Δ.Κ. Σοφάδων από δημότη μας.

Ημερομηνία: 25/07/2022 ΑΔΑ: 667ΟΩ1Μ-ΡΣΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8399