Αναλυτικά οι βεβαιώσεις που θα μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

Ι. Βεβαιώσεις για φορολογική χρήση
1. Βεβαίωση αποδοχών οριοδείκτη
2. Βεβαίωση αποδοχών ανταποκριτή
3. Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς
4. Βεβαίωση επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας

ΙΙ. Βεβαιώσεις καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ-Ενισχύσεων Κ.Ο.Ε.
1. Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων φυτικού ΕΛΓΑ
2. Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ζωικού ΕΛΓΑ
3. Βεβαίωση καταβολής ενισχύσεων Κ.Ο.Ε.

ΙΙΙ. Ανάλυση αμοιβών συνεργατών ΕΛΓΑ
1. Ανάλυση αμοιβών οριοδείκτη
2. Ανάλυση αμοιβών ανταποκριτή

ΙV. Ενημερωτικά δελτία ασφαλιστικών εισφορών
1. Ασφαλιστική ενημερότητα
2. Ανάλυση καταβολών ασφαλιστικών εισφορών ενιαία δήλωση καλλιέργειας/ εκτροφής ΕΛΓΑ
Για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω εκτυπώσεων μέσω ΚΕΠ απαιτείται η επίδειξη των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο). Σε περίπτωση κατά την οποία προσέρχεται εκπρόσωπος του δικαιούχου απαιτείται επίδειξη εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής.

β) έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του δικαιούχου.