ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την αριθ. πρωτ. ΦΒ1/Ε5.5/9499/460/27-04-2012 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», η πράξη «Εξοικονόμηση Ενέργειας Σοφάδων» προϋπολογισμού δαπάνης (700.000,00€) με κωδικό αριθμό MIS373748 εκ των οποίων (490.000,00)€ είναι Δημόσια δαπάνη και (210.000,00)€ είναι η ιδία συμμετοχή του Δήμου.

Στα πλαίσια της προαναφερόμενης πράξης ο Δήμος μας θα προβεί στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. για την υλοποίηση του υποέργου: «Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου» της πράξης «Εξοικονόμηση ενέργειας Σοφάδων» συνολικού προϋπολογισμού (48.708,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.