Ο Πρόεδρος της  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  Δήμου Σοφάδων

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/17-06-1980) καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 περίπτ. η΄ του Ν. 4765/21 (ΦΕΚ 6/15.01.2021 τεύχος Α’): Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1, 168 και 223 παρ.5 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 τ.Α΄/28-6-2007).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 5. Το με αριθ. πρωτ.ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31-05-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για το προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του Ν. 3812/09 (π.χ. καλλιτεχνικό προσωπικό ).
 6. To Β.Δ.16/1966 (ΦΕΚ 7/15-01-1966)
 7. Την υπ΄ αριθμ. 14/2021 (ΑΔΑ: 9458ΟΚΠΟ-Τ98) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/17)» βάσει του αριθ. οικ. 14626/26.02.2021 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021.
 8. Το με αριθμ. πρωτ. 241007/16-11-2021 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας με θέμα: Εισηγητική έκθεση για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Ι.Δ. ”ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ- ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.” με αντίτιμο.
 9. Την αριθ. πρωτ. 899266/2-12-2021 (ΑΔΑ: Ω8ΓΔ46ΜΤΛ6-Ι87) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 4483/2017, με την οποία εγκρίθηκε στη ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. η απασχόληση επτά (7) ατόμων με σχέση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α΄) καθώς και αυτές του Π.Δ. 524/1980 κατά περίπτωση, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8)μήνες  ή έως εννέα (9) μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή από την ημερομηνία πρόσληψης.
 10. Το αριθ. πρωτ. 90045/03-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού   με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)»
 11. Την με αριθμ. πρωτ. 274872/28-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΜΟ2ΟΡ10-ΞΤ5) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας με θέμα: Καθορισμός τριμελούς επιτροπής σύμφωνα με το Π.Δ. 524/1980 για πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο στη δημοτική κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Σοφάδων.
 12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 523/1980 (ΦΕΚ 143 τ.Α΄/17-06-1980) «Περί ορισμού των απαιτούμενων ειδικών τυπικών προσόντων επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου προς πλήρωση οργανικών θέσεων ΟΤΑ», όπως ισχύει.
 13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, συνολικά επτά  (7) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Μουσικής Σχολής Σοφάδων της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό απασχόλησης)

 

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα

Υπηρεσίας

     Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
 

 

 

01

Ν.Π.Ι.Δ

«ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ»

Σοφάδες ΤΕ Καθηγητών Μουσικής

Ανώτερων  Θεωρητικών και δίπλωμα πιάνου

 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2022  

 

1

 

 

 

02

Ν.Π.Ι.Δ

«ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ»

Σοφάδες ΤΕ Καθηγητών Μουσικής  Πιάνου, Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων και Ανώτερων Θεωρητικών

 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2022  

 

 

1

 

 

 

03

Ν.Π.Ι.Δ

«ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ»

Σοφάδες ΤΕ Καθηγητών Μουσικής  Ανώτερων Θεωρητικών και Πιάνου.

 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2022  

 

1

 

 

 

04

Ν.Π.Ι.Δ

«ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ»

Σοφάδες ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Κλασικής Κιθάρας

 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2022  

 

1

 

 

 

05

 

Ν.Π.Ι.Δ

«ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ»

Σοφάδες ΤΕ Καθηγητών Μουσικής, Αρμονίου με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και Ανώτερων Θεωρητικών

 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2022  

 

1

 

 

 

 

 

06

Ν.Π.Ι.Δ

«ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ»

Σοφάδες ΤΕ Καθηγητών Μουσικής, Αρμονίου

Μονωδίας

Αν. Θεωρητικών Τμήματος Αντίστιξης

 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2022  

 

1

 

 

07

Ν.Π.Ι.Δ

«ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ»

Σοφάδες ΤΕ Καθηγητών Μουσικής

Κλαρινέτου

Ανώτερων Θεωρητικών

Διδασκαλία Χορωδιακής Μουσικής

 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2022  

 

 

1

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
 

 

 

01

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Δίπλωμα Φούγκας, Δίπλωμα Πιάνου  από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή του ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Απολυτήριο Λυκείου.

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή αναγνωρισμένα  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή  Μουσικό Σχολείο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας

 

 

 

 

 

 

02

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.Δίπλωμα πιάνου, πτυχίο Ενοργάνωσης πνευστών οργάνων, πτυχίο Ανώτερων Θεωρητικών από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή του ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Απολυτήριο Λυκείου.

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή αναγνωρισμένα  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή  Μουσικό Σχολείο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας

 

 

 

 

 

03

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Δίπλωμα Πιάνου και πτυχίο Φούγκας από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή του ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Ειδίκευση στην εκπαίδευση  ενηλίκων.

3. Απολυτήριο Λυκείου.

4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή αναγνωρισμένα  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή  Μουσικό Σχολείο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας.

 

 

 

04

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Δίπλωμα ή πτυχίο  κλασικής Κιθάρας  από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή του ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Απολυτήριο Λυκείου.

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή αναγνωρισμένα  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή  Μουσικό Σχολείο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας.

 

 

 

 

 

05

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πτυχίο Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκας  και αποφοιτήριο  αρμονίου  με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και Πτυχία Ανώτερων Θεωρητικών από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή του ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Βεβαίωση εξειδίκευσης στην ειδική αγωγή.

3. Απολυτήριο Λυκείου.

4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή αναγνωρισμένα  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή  Μουσικό Σχολείο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας.

 

 

 

06

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πτυχίο Αρμονίας, Αντίστιξης, Πτυχίο Μονωδίας και αποφοιτήριο  Αρμονίου από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή του ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Απολυτήριο Λυκείου.

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή αναγνωρισμένα  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή  Μουσικό Σχολείο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας.

 

 

 

 

 

07

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.Δίπλωμα ή πτυχίο Κλαρινέτου από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή του ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Πτυχία Ανώτερων Θεωρητικών.

3. Βεβαίωση Διδασκαλίας Χορωδιακής Μουσικής.

4. Απολυτήριο Λυκείου.

5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή αναγνωρισμένα  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή  Μουσικό Σχολείο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας.

 

Ελλείψει υποψηφίων  με τα τυπικά προσόντα για κάθε ειδικότητα μπορούν να προσληφθούν υποψήφιοι με επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως  αποδεικνυόμενες.

Η σύναψη των συμβάσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (με αντίτιμο) θα γίνει υπό την προϋπόθεση συγκρότησης των αντίστοιχων τμημάτων.

 

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1.α) Να είναι Έλληνες πολίτες

β)Να έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και έχει παρέλθει έτος από την απόκτηση της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για τους ανωτέρω απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου.

γ) Πολίτες των άλλων Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως  με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 2431/1996 και με την επιφύλαξη του Π.Δ. 255/1998 και

δ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητα τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958).

 1. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 και ανω.
 2. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-09-2007).
 4. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και επί ποινής αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:

1.Αιτηση στην οποία να φαίνεται ο κωδικός απασχόλησης και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

 1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού.
 3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας/διδακτικής εμπειρίας στο αντίστοιχο αντικείμενο.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

-Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.

-Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

-Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από το αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

-Ότι έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

-Ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-09-2007).

 1. Βιογραφικό

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, στο τηλέφωνο 2443 3 53320 στη ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Αγ. Γεωργίου 26 2ος όροφος,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ  ΣΟΦΑΔΩΝ  Αγ. Γεωργίου 26 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ υπόψιν κ.  Μπούκαρη Ανδρέα (τηλ. επικοινωνίας: 2443353320), από 10 Φεβρουαρίου 2022 έως 21 Φεβρουαρίου 2022  Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Επιλογή – Ανάρτηση Πινάκων – Υποβολή Ενστάσεων

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που καθορίστηκε με την αριθ. 23/2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.  και εγκρίθηκε – συγκροτήθηκε  με την αριθμ. πρωτ. 274872/28-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΜΟ2ΟΡ10-ΞΤ5) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας με θέμα: Καθορισμός τριμελούς επιτροπής σύμφωνα με το Π.Δ. 524/1980 για πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο στην δημοτική κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Σοφάδων.

H Επιτροπή αξιολόγησης θα συνεδριάσει εντός δέκα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων και δύναται να καλέσει σε ακρόαση υποψηφίους, αν κρίνει αυτό αναγκαίο , σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους ίδιους.

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται  στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Σοφάδων.

Κατά των ανωτέρων πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, ενώπιον του Δ.Σ. της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει με την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.

 

Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία του άρθρου 1 παρ. 3 του Π.Δ.524/1980 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί άπαξ σε μία (1) καθημερινή εφημερίδα της Καρδίτσας ( πρωτεύουσας του νομού Καρδίτσας) άρθρο 1 παρ. 4 του Π.Δ.524/1980

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Σοφάδων συντασσόμενου σχετικού αποδεικτικού  και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σοφάδων.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την ανακοίνωση κάνοντας κλικ εδώ.