Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού  Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/17-06-1980) καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009.
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1, 168 και 223 παρ.5 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 τ.Α΄/28-6-2007).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 5. Τα με αριθ. πρωτ.ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31-05-2010 και 30390/19-7-2010 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 525/80 για το προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του Ν. 3812/09 (π.χ. καλλιτεχνικό προσωπικό ).
 6. To Β.Δ.16/1966 (ΦΕΚ 7/15-01-1966)
 7. Την υπ΄ αριθμ. 20/2020 (ΑΔΑ: 6ΣΟ0ΟΚΟΕ-4ΧΖ)απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/17)» βάσει του αριθ. οικ. 11072/18.02.2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020.
 8. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 4478/42284/01-04-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας με θέμα: Εισηγητική Έκθεση για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων με αντίτιμο.
 9. Την αριθ. πρωτ. οικ. 33079/28-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΤ3946ΜΤΛ6-Ν4Η) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 4483/2017, με την οποία εγκρίθηκε στο Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων η απασχόληση επτά (7) ατόμων με σχέση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 κατά περίπτωση, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8)μήνες  ή έως εννέα (9) μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή από την ημερομηνία πρόσληψης.
 10. Το αριθ. πρωτ. 33643/01-06-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού   με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)»
 11. Την με αριθμ. πρωτ. 147813/04-09-2020 (ΑΔΑ:6Π3ΜΟΡΙ0-ΙΩΟ) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας με θέμα: Καθορισμός τριμελούς επιτροπής σύμφωνα με το Π.Δ. 524/1980 για πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο στο Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων.
 12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 523/1980 (ΦΕΚ 143 τ.Α΄/17-06-1980) «Περί ορισμού των απαιτούμενων ειδικών τυπικών προσόντων επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου προς πλήρωση οργανικών θέσεων ΟΤΑ», όπως ισχύει.
 13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. (ΦΕΚ 2723/24-10-2013/Τ. Β΄)

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, συνολικά επτά  (7) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Μουσικής Σχολής Σοφάδων του Δ.Ο.Π.ΑΠ.Σ. και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό απασχόλησης)

 

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα

Υπηρεσίας

     Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
 

 

 

01

Ν.Π.Δ.Δ

«Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων»

Σοφάδες ΤΕ Καθηγητών Μουσικής

Ανώτερων  Θεωρητικών

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2020  

 

1

 

 

 

02

Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» Σοφάδες ΤΕ Καθηγητών Μουσικής  Πιάνου, Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων και Ανώτερων Θεωρητικών

 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2020  

 

 

1

 

 

 

03

Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» Σοφάδες ΤΕ Καθηγητών Μουσικής  Ανώτερων Θεωρητικών και Πιάνου. Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2020  

 

1

 

 

 

04

Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» Σοφάδες ΠΕ Καθηγητών Μουσικής Κλασικής Κιθάρας και Ανώτερων Θεωρητικών

 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2020  

 

1

 

 

 

05

Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» Σοφάδες ΤΕ Καθηγητών Μουσικής, Αρμονίου με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και Ανώτερων Θεωρητικών

 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2020  

 

1

 

 

 

06

Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» Σοφάδες ΤΕ Καθηγητών Μουσικής, Αρμονίου

Μονωδίας

Αν. Θεωρητικών Τμήματος Αντίστιξης

 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2020  

 

1

 

 

07

Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» Σοφάδες ΤΕ Καθηγητών Μουσικής

Κλαρινέτου

Ανώτερων Θεωρητικών

Διδασκαλία Χορωδιακής Μουσικής

 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2020  

 

 

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
 

 

 

01

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Δίπλωμα Φούγκας, Δίπλωμα Πιάνου  από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή του ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Απολυτήριο Λυκείου.

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή αναγνωρισμένα  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή  Μουσικό Σχολείο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας

 

 

 

 

 

02

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.Δίπλωμα πιάνου, πτυχίο Ενοργάνωσης πνευστών οργάνων, πτυχίο Ανώτερων   Θεωρητικών από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή του ΥΠ.ΠΟ.Α.  ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Απολυτήριο Λυκείου.

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή αναγνωρισμένα  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή  Μουσικό Σχολείο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας

 

 

 

 

 

03

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.Δίπλωμα Πιάνου και πτυχίο Φούγκας από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική    Σχολή του ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Ειδίκευση στην εκπαίδευση  ενηλίκων.

3. Απολυτήριο Λυκείου.

4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή αναγνωρισμένα  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή  Μουσικό Σχολείο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας.

 

 

 

04

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.  Πτυχίο Μουσικολογίας

2. Δίπλωμα ή πτυχίο  κλασικής Κιθάρας  από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή του ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

3.  Πτυχία Ανώτερων Θεωρητικών.

4. Απολυτήριο Λυκείου.

5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή αναγνωρισμένα  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή  Μουσικό Σχολείο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας.

 

 

 

 

 

05

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πτυχίο Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκας  και αποφοιτήριο  αρμονίου  με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και Πτυχία Ανώτερων Θεωρητικών από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή του ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Βεβαίωση εξειδίκευσης στην ειδική αγωγή.

3. Απολυτήριο Λυκείου.

4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή αναγνωρισμένα  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή  Μουσικό Σχολείο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας.

 

 

 

 

06

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πτυχίο Αρμονίας, Αντίστιξης, Πτυχίο Μονωδίας και αποφοιτήριο  Αρμονίου από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή του ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Απολυτήριο Λυκείου.

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή αναγνωρισμένα  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή  Μουσικό Σχολείο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας.

 

 

 

 

 

07

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Δίπλωμα ή πτυχίο Κλαρινέτου από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή  του ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Πτυχία Ανώτερων Θεωρητικών.

3. Βεβαίωση Διδασκαλίας Χορωδιακής Μουσικής.

4. Απολυτήριο Λυκείου.

5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή αναγνωρισμένα  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή  Μουσικό Σχολείο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας.

 

Ελλείψει υποψηφίων  με τα τυπικά προσόντα για κάθε ειδικότητα μπορούν να προσληφθούν υποψήφιοι με επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως  αποδεικνυόμενες.

Η σύναψη των συμβάσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (με αντίτιμο) θα γίνει υπό την προϋπόθεση συγκρότησης των αντίστοιχων τμημάτων.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 70 ετών.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και επί ποινής αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:

1.Αιτηση στην οποία να φαίνεται ο κωδικός απασχόλησης και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

 1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού.
 3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας/διδακτικής εμπειρίας στο αντίστοιχο αντικείμενο.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

-Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.

-Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

-Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από το αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

-Ότι έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

-Ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-09-2007).

 1. Βιογραφικό

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, στο τηλέφωνο 2443 3 53277 στο δημαρχείο Σοφάδων, 1ος όροφος,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων Κιερίου 49 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ υπόψιν κ.  Παπαδοπούλου Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 2443353277), από 1/10/2020 έως 14/10/2020. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της ανακοίνωσης από εδώ.