Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

 

΄Εχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (206/Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 (234/Α΄) και ισχύει.
 2. Την υπ’ αριθμ. 2/01.02.2019 (ΑΔΑ:68Λ4ΟΚΟΕ-601) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων» με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» βάσει του αριθ. οικ.3955/21.01.2019 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019.
 3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/24-4-2019 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ:33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει.
 4. Την υπ’ αριθμ.7140/68474/6-5-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με Θέμα: «Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου».
 5. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 909/04-10-2019 Βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόθεση του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.) να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δέκα μήνες  και όχι μετά την 31-07-2020 για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένα (1) άτομο ειδικότητας Π.Ε. Παιδιάτρου.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 2. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.
 3. Άδεια τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου των αρμοδίων Ελληνικών αρχών.
 4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
 5. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
 6. Βιογραφικό.
 7. Προϋπηρεσία.
 8. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ∆ελτίου Αστυνομικής ταυτότητας.
 9. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης.
 10. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 24 έως 65 ετών.
 11. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.
 12. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων, Κιερίου 49, Τ.Κ.43300, Σοφάδες, υπόψιν κας Παπαδοπούλου Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 2443353277). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήμου Σοφάδων  και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 09/10/2019 έως και 18/10/2019

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της προκήρυξης από εδώ.