Ο Δήμος Σοφάδων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, σχολικών καθαριστριών, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, μερικής απασχόλησης τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου για την αντιμετώπιση του κινδύνου της διασποράς του COVID-19:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΥΕ Καθαριστών/ιών Σχολικών Μονάδων Επτά  (7) Τέσσερις  (4) μήνες/ Τέσσερις  (4) ώρες απασχόλησης ημερησίως

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  • Αίτηση (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ).
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου .
  • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07, άρθρα 11 έως 17 (παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας).
  • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 65ο.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στο γραφείο Ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Σοφάδων Ταχ. Δ/νση: Κιερίου 49, 2ος όροφος Δημοτικού Κατ/τος, αριθμ. τηλ: 24433 53213 – 24433 53212 )  εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, ήτοι: από 26-09-2020  έως 30-09-2020.

Μπορείτε να κατεβάσετε την σχετική ανακοίνωση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ από εδώ.