Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
 2. Την παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (Α’143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 116 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ. Α΄) σύμφωνα με το οποίο δόθηκε η δυνατότητα, στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ να προσλαμβάνουν προσωπικό ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, για τις ανάγκες της πυρασφάλειας και της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών, χωρίς να απαιτείται έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει και χωρίς την τήρηση των κριτηρίων και της διαδικασίας του ν.2190/1994 όπως ισχύει.
 3. Το άρθρο 24 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Τεύχος A’ 64/14.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
 4. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 του Δήμου  Σοφάδων (σχετική η υπ΄αριθμ. Πρωτ. 3306/24.03.2020 βεβαίωση της Προϊσταμένης τμ. οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου Σοφάδων περί ύπαρξης πιστώσεων σε Κ.Α. του προϋπ/σμου οικ. έτους 2020 του Δήμου).
 5. Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 3297/24.03.2020 βεβαίωση του Προϊσταμένου τμ. διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων περί ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
 6. Την υπ΄αριθμ. 55/2020 (ΑΔΑ:ΩΖΦΩΩ1Μ-Γ3Δ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σοφάδων.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

 

Ότι θα προσλάβει, προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων, προς κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων για την κάτωθι ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονικής διάρκειας ως κάτωθι:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ Βοηθητικών Χειρωνακτικών Εργασιών Δεκαπέντε (15)   Τέσσερις  (4)μήνες

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 • Αίτηση (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ).
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Υπηρεσιακή Αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
 • Οι υποψήφιοι άρρενες πρέπει είτε να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις είτε να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές (προσκόμιση πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης).
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07, άρθρα 11 έως 17 (παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας).
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας) στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση απασχόλησης να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκειά της (έναρξη και λήξη) (παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας).

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

 • Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα άρθρο 5 παρ.2 του ν.2527/1997.
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 65ο.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, στο τηλέφωνο 2443 3 53240 στο δημαρχείο Σοφάδων, 2ος όροφος.

Η  προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται  σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος, ήτοι: από 28-03-2020  έως και 31-03-2020.

Μπορείτε να κατεβάσετε το συμπιεσμένο αρχείο με τα απαραίτητα έγγραφα από εδώ.