Ο Δήμος Σοφάδων προκηρύσσει την πλήρωση (πρόσληψη) δώδεκα (12) θέσεων υδρονομέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αρδευτική περίοδο έτους 2019, ήτοι από 15.05.2019 έως 14.09.2019, ως εξής:

 

Τοπικές Κοινότητες Αριθμός Υδρονομέων και Αμοιβές
Πασχαλίτσας & Γεφυρίων Ένας υδρονομέας ΥΕ Μερικής απασχόλησης 7 ωρών/ημέρα συνολικού ποσού 2.730,00€ ήτοι 682,50€/μήνα
Μασχολουρίου, Ανωγείου και Σοφάδων Δύο υδρονομείς ΥΕ Μερικής απασχόλησης 2,5 ωρών/ημέρα συνολικού ποσού  975,00€ ο καθένας  ήτοι 243,75€/μήνα στον καθένα
Μαυραχάδων, Φίλιας, Καππαδοκικού και Αγ. Βησσαρίου Δύο υδρονομείς ΥΕ Μερικής απασχόλησης 2,5 ωρών/ημέρα συνολικού ποσού  975,00€ ο καθένας  ήτοι 243,75€/μήνα στον καθένα
Μελισσοχωρίου, Αγ. Παρασκευής, Αμπέλου και  Δασοχωρίου Ένας υδρονομέας ΥΕ Μερικής απασχόλησης 2,5 ωρών/ημέρα συνολικού ποσού 975,00€  ήτοι 243,75€/μήνα
Ματαράγκας

(Αγροκτήματα στις θέσεις «Κουνιάρικα», «Μύλος» & «Άγιος Ανδρέας»)

 

Τρείς υδρονομείς ΥΕ Μερικής απασχόλησης 5 ωρών/ημέρα συνολικού ποσού 1.950,00€ ο καθένας, ήτοι 487,50€/μήνα στον καθένα
Κυψέλης Ένας υδρονομέας ΥΕ Μερικής απασχόλησης 5 ωρών/ημέρα συνολικού ποσού 1.950,00€  ήτοι 487,50€/μήνα
Ερμητσίου Ένας υδρονομέας ΥΕ Μερικής απασχόλησης 7 ωρών/ημέρα συνολικού ποσού 2.730,00€  ήτοι 682,50€/μήνα
Πύργου Κιερίου Ένας υδρονομέας ΥΕ Μερικής απασχόλησης 3,5 ωρών/ημέρα συνολικού ποσού 1.365,00€ ήτοι 341,25€/μήνα

 

Το έργο του υδρονομέα θα είναι :

 

 • Καταγραφή των αρδευτικών κτημάτων και παράδοση στο Δήμο ονομαστικής κατάστασης αυτών, υπογεγραμμένη από τους αρδευτές.
 • Επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και διανομή σύμφωνα με τον κανονισμό άρδευσης. Όταν δεν υπάρχει κανονισμός, σύμφωνα με τα έθιμα και την καθορισμένη σειρά άρδευσης.
 • Επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχέτευσης των αρδευτικών υδάτων και επιτήρηση της ροής αυτών στα αρδευτικά κανάλια μέχρι τα αρδευόμενα κτήματα.
 • Φύλαξη και προστασία όλων των αρδευτικών έργων και επιμέλεια της συντήρησης αυτών.
 • Έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τη διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή τη συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και την υγιεινή των υδάτων.
 • Βεβαίωση και καταγγελία των παραβατών των παραπάνω διατάξεων.
 • Άμεση γνωστοποίηση στο αρμόδιο αγροφύλακα κάθε αγροτικού αδικήματος που υπέπεσε στην αντίληψή του.
 • Εφοδιασμός με πετρέλαιο κίνησης και λιπαντικών όλων των αντλητικών συγκροτημάτων και ότι προβλέπεται από το Νόμο της Χωροφυλακής.
 • Έλεγχο και παρακολούθηση του αρδευτικού δικτύου, των αντλιοστασίων, μηχανικών και ηλεκτρικών ο οποίος θα γίνεται ολόκληρο το εικοσιτετράωρο και τις αργίες.

 

Η πρόσληψη των υδρονομέων θα γίνει σύμφωνα 28.3/15-4-1957 Β.Δ. «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων» (ΦΕΚ 60Α΄) όπως αυτό ισχύει σύμφωνα με τον Ν.3966/11 (ΦΕΚ 118/14-5-2011) άρθρο 58 παρ.5, το οποίο μας παραπέμπει στο άρθρο 211 του Ν.3584/2007

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

 

 1. Αίτηση (στην οποία να δηλώνεται το αρδευτικό αντλιοστάσιο στο οποίο επιθυμούν να προσληφθούν, να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ)-(οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μόνο μια αίτηση).
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Πιστοποιητικό γέννησης από τον Δήμαρχο περί εγγραφής του στα Μητρώα Αρρένων.
 5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Υπηρεσιακή Αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
 6. Να γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή (Προσκόμιση τίτλου-πιστοποιητικού σπουδών).
 7. Οι υποψήφιοι πρέπει είτε να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις είτε να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές (Προσκόμιση πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης).
 8. Υπεύθυνη Δήλωση ότι (οι ενδιαφερόμενοι) δεν εμπίπτουν στον περιορισμό των 24 μηνών ανώτατης συνολικής διάρκειας απασχόλησης ως υδρονομείς άρδευσης στον ίδιο φορέα άρθρο 6 παρ. 2 του Π.Δ. 164/2004 (Παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας).
 9. Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ (πρώτος δικαιούχος)-(Φωτοτυπία Βιβλιαρίου).

 

Σημείωση:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

 1. Να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνουν το 60ο. (Υδρονομέας μπορεί να εκλεγεί και ο άγων ηλικία μέχρι του 65ου έτους, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης απόφασης).
 2. Να είναι δημότες του Δήμου Σοφάδων. Σε περίπτωση, που δεν παρουσιαστεί κανείς, θα προσληφθεί δημότης από γειτονικό Δήμο.
 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 4. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στο γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Σοφάδων (Αρμόδιος Υπάλληλος Γεώργιος Γρίβας – Δ/νση: Κιερίου 49, 2ος όροφος Δημοτικού Κατ/τος, αριθμ. τηλ: 2443 3 53213 – 2443 3 53212) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος, ήτοι από  24.04.2019  έως και 03.05.2019.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την προκήρυξη από εδώ.