Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.)»

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, τριών (3)  Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με

ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους»

περιόδου 2020-2021.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Α.γ.Ο ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

 

101 Π.Ε. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΠΑΓΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ:

ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ
102 Π.Ε. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ  ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΠΑΓΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ:

ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ
103 Π.Ε. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΠΑΓΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ

 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην     επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή  ειδικότητας κ.λπ.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
  3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
  4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  6. Βεβαίωση, πρόσφατη (μέσα στα χρονικά όρια της προκήρυξης) του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
  7. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

 

Συμπληρωματικά  δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται ή υφίστανται)

  1. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  2. Φωτοτυπία εγγράφων για λοιπά απαιτούμενα προσόντα όπως: κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα, άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Γ.Γ.Α.
  3. Μόνο για την περίπτωση της ισοβαθμίας

Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας _ εντοπιότητα

Ο χρόνος κτήσης πτυχίου

 

 

Κριτήρια επιλογής – Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων

 

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία ως αυτή αποδεικνύεται με τη σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι απαραίτητα με τη σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Α.

 

Τόπος –Προθεσμία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epapadopoulou@sofades.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων  , Κιερίου 41 Σοφάδες, Τ.Κ. 43300,  υπόψη κου Ορφανιώτη Ευάγγελου (τηλ. επικοινωνίας: 2443353240).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες εργάσιμες) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Σοφάδων και στο δικτυακό τόπο αυτού (www.sofades.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση και το έντυπο της αίτησης στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.sofades.gr).

Μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική ανακοίνωση από εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της αίτησης από εδώ.