Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.)»

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του “Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” (ΦΕΚ 143/28.07.2007 τεύχος Α), περί  πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.  όπως  τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρο 24 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». (ΦΕΚ Τεύχος A’ 64/14.03.2020),  περί δυνατότητας σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, δυνάμει της παρ.1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) και της περ. ιε ́ παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, οι οποίες μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/τ.Α ́/20-03-2020) όπου προβλέπεται ότι, οι συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 άρθ.24 από 14-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/τ.Α ́/14-03-2020) δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα μηνών (12) όπως προβλέπονται στην παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και της παρ. ιε ́ της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/τ. Α ́/19-07-2004).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». Περί  αρμοδιοτήτων οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου  233 του Ν.3463/06 «Δημοτικός Κώδικας».
 7. Την αριθ. 28/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. «Περί πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. τετράμηνης διάρκειας αντιμετώπισης κατεπειγουσών εποχικών η πρόσκαιρων αναγκών περιορισμού της διασποράς κορωνοϊού covid-19.
 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων» «Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.» (ΦΕΚ 2723/Β ́/24.10.2013).
 9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 495/23.06.2020 βεβαίωση του Προέδρου του Οργανισμού, περί ύπαρξης κενών θέσεων.
 10. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 518/30-06-2020 Βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, λόγω περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού covid-19, του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.)», που εδρεύει στους Σοφάδες Καρδίτσας και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.)» Σοφάδες Καρδίτσας ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ Τέσσερεις (4) μήνες 2
102 Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.)» Σοφάδες Καρδίτσας      ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Τέσσερεις (4) μήνες 1
103 Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.)» Σοφάδες Καρδίτσας ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Τέσσερεις (4) μήνες 2

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής.
102 1.         Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή

–      Πτυχίο Β ́ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ),   ανεξάρτητα από ειδικότητα ή

–      Πτυχίο Α ́ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ)    οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή

Απολυτήριο τίτλο:

– Ενιαίου Λυκείου ή

– Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) των κλάδων:

α) Διοικητικών Υπηρεσιών-Γραμματέων

β) Οικονομίας

γ) Βιβλιοθηκονομίας, ή

–     Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) των τμημάτων:

α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων,

β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών,

γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου,

δ) Υπαλλήλων Διοίκησης,

ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή

–     Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή

άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

2. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

103 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

 1. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να  έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 65ο.
 2. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν (άρθρο 14  ν.3584/2007).
 3. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να μην ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030 (ΦΕΚ 928/τ.Β ́/18-03-2020) εγκύκλιο καθώς και να μην ανήκουν στις ομάδες που δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.787.
 4. Κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων να κατέχουν τα υποχρεωτικά τυπικά προσόντα πρόσληψης καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους εφόσον έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 • Αίτηση (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ).
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
 • Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (εφόσον απαιτείται)
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
 • Οι υποψήφιοι άρρενες πρέπει είτε να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις είτε να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές (προσκόμιση πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης).
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07, άρθρα 11 έως 17 (παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας).

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, στο τηλέφωνο 2443 3 53277 στο δημαρχείο Σοφάδων, 1ος όροφος.

Η  προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται  σε έξι (6) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος, ήτοι: από 08-07-2020  έως και 13-07-2020.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της ανακοίνωσης από εδώ.