Ο Δήμος Σοφάδων κατ΄ εφαρμογή:

1. της παρ. 8.(α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016

2. της παρ. 10.(α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016

3. της Απόφασης Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 (ΦΕΚ 4841Β/29-12-2017),

4. το με αρίθμ. πρωτ. 14026/06-12-2019 έγγραφο δημοσιοποίησης στοιχείων σύμβασης.

θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gov, για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών), της παρ. 8.(α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων, ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για τα παρακάτω έργα:

α/α

ΕΡΓΟ

ΠΡΟΥ/ΜΟΣ (€)

Πλέον ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

Έργα ύδρευσης Κέδρου.

375.000,00

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑή Η/Μ

2

Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Τσιγγάνων-ΡΟΜΑ στο Δήμο Σοφάδων.

443.548,39

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & ΟΔΟΠΟΙΙΑ

 

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Μη.Μ.Ε.Δ. και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Έργο της Επιτροπής του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 (ΦΕΚ 4841Β/29-12-2017) Απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση, για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ., με την με αριθ. 40/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΖΡΚΩ1Μ-ΧΜ1) είναι, η διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού κάθε έργου.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24/04/2020 και ώρα 10:00 μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gov .

https://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=5519