ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                        Σοφάδες 28/09/2017
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                      Αριθμ. Πρωτ. 1044
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ  
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΙΕΡΙΟΥ 49  
ΣΟΦΑΔΕΣ Τ.Κ. 43300  
Πληροφορίες: Πολύζος Παναγιώτης.  
Τηλ: 2443353208  
 FAX :2443353279  
                                                

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ  1/2016

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού  Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α, Β΄ και Γ΄ του Ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους».
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1, 168 και 223 παρ.5 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 τ.Α΄/28-6-2007).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 5. Τα με αριθ. πρωτ.ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31-05-2010 και 30390/19-7-2010 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 525/80 για το προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του Ν. 3812/09 (π.χ. καλλιτεχνικό προσωπικό ).
 6. Την υπ΄ αριθμ. 30/28-3-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου(άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015) ».
 7. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 5515/66365/08-05-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας με θέμα: Εισηγητική Έκθεση για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδωνμε αντίτιμο.
 8. Την αριθ. πρωτ.οικ.19648/13-6-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4325/2015, με την οποία εγκρίθηκε στοΔημοτικό Οργανισμό  Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων η απασχόληση οκτώι (8) ατόμων με σχέση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει και τις όμοιες του ν.3812/2009, καθώς και τις διατάξεις του π.δ. 524/1980, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) ή έως εννέα (9) μήνες (σε περίπτωση αναγνωρισμένης σχολής) από την ημερομηνία πρόσληψης.
 9. Το  αριθ. πρωτ.15491/16-6-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού   με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)».
 10. Την με αριθμ. πρωτ. 12086/149363 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας με θέμα: Καθορισμός τριμελούς επιτροπής σύμφωνα με το Π.Δ. 524/1980 για πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμοστο Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων.
 11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 134 τ.Α΄/17-7-1980)«Περί καθορισμού διαδικασίας επιλογής του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως (ΟΤΑ )» όπως ισχύει.
 12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 523/1980 (ΦΕΚ 134 τ.Α΄/17-7-1980) «Περί ορισμού των απαιτούμενων ειδικών τυπικών προσόντων επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου προς πλήρωση οργανικών θέσεων ΟΤΑ», όπως ισχύει.
 13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. (ΦΕΚ 2723/24-10-2013/Τ. Β΄)
 14. Την υπ. αριθ.290/28-3-2017 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. περί ύπαρξης πιστώσεων.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, συνολικά οκτώ  (8) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Μουσικής Σχολής Σοφάδων του Δ.Ο.Π.ΑΠ.Σ. και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό απασχόλησης)

 

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας      Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
 

 

 

01

Ν.Π.Δ.Δ

«Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων»

Σοφάδες ΤΕ Καθηγητών Μουσικής

Ανώτερων  Θεωρητικών και Πιάνου

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2018  

 

1

 

 

 

02

Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» Σοφάδες ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Ανώτερων  Θεωρητικών, Αρμονίου και Προπαιδείας Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2018  

 

1

 

 

 

 

03

Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» Σοφάδες ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Μονωδίας και Παιδικής Χορωδίας Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2018  

 

 

1

 

 

 

04

Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» Σοφάδες ΤΕ Καθηγητών Μουσικής  Πιάνου, Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων και Ανώτερων Θεωρητικών Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2018  

 

 

1

 

 

 

05

Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» Σοφάδες ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Πιάνου,  Ανώτερων Θεωρητικών και Μουσικών Σπουδών Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2018  

 

1

 

 

 

06

Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» Σοφάδες ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Κιθάρας Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2018  

 

 

1

 

 

 

07

Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» Σοφάδες ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Αρμονίου, Υποχρεωτικών Θεωρητικών και Τραγούδι Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2018  

 

1

 

 

 

08

Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» Σοφάδες ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Κλαρίνου και Χορωδίας Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2018  

 

 

1

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
 

 

 

01

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Δίπλωμα ή πτυχίο Ανώτερων Θεωρητικών και Πιάνου από ανεγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή του ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Απολυτήριο Λυκείου.

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή ανεγνωρισμένα  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή  Μουσικό Σχολείο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας

4. Βεβαιώσεις από σεμινάρια ή αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας.

 

 

 

 

02

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πτυχίο Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκας  και βεβαίωση  αρμονίου από ανεγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή του ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Απολυτήριο Λυκείου.

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή ανεγνωρισμένα  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή  Μουσικό Σχολείο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας

4. Βεβαιώσεις από σεμινάρια ή αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας.

 

 

 

03

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Δίπλωμα ή πτυχίο Μονωδίας και αν. θεωρητικών από ανεγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσικής σχολής του ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδεικότητας.

2. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Μουσικών Σπουδών

3.Απολυτήριο Λυκείου.

4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή μουσικής σχολής ανεγνωρισμένα  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή  Μουσικό σχολείο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας

5. Βεβαιώσεις από σεμινάρια ή αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας.

 

 

 

 

 

04

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Δίπλωμα ή πτυχίο Πιάνου, Ενοργάνωσης και Ανώτερων Θεωρητικών από ανεγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή του ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Απολυτήριο Λυκείου.

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή ανεγνωρισμένα  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή  Μουσικό Σχολείο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας

4. Βεβαιώσεις από σεμινάρια ή αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας.

 

 

 

 

05

1. Δίπλωμα ή πτυχίο Πιάνου και Ανώτερων Θεωρητικών από ανεγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή του ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Μουσικών Σπουδών

3.Απολυτήριο Λυκείου.

4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή ανεγνωρισμένα  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή  Μουσικό Σχολείο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας.

5. Βεβαιώσεις από σεμινάρια ή αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας.

 

 

06

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Δίπλωμα ή πτυχίο  Κιθάρας  από ανεγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή του ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

.

2. Πτυχίο Αρμονίας

3. Πτυχίο Ωδικής

4. Απολυτήριο Λυκείου.

5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή ανεγνωρισμένα  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή  Μουσικό Σχολείο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας.

6. Βεβαιώσεις από σεμινάρια ή αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας.

 

 

 

 

 

07

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πτυχίο Αρμονίας  και βεβαίωση  αρμονίου από ανεγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσικής σχολής του ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Απολυτήριο Λυκείου.

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή ανεγνωρισμένα  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή  Μουσικό Σχολείο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας.

4. Βεβαιώσεις από σεμινάρια ή αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας.

 

 

 

 

 

 

08

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.Δίπλωμα ή πτυχίο Κλαρινέτου Ανώτερων Θεωρητικών από ανεγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή του ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Απολυτήριο Λυκείου.

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή ανεγνωρισμένα  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή  Μουσικό Σχολείο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας.

4. Βεβαιώσεις από σεμινάρια ή αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας.

 

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και επί ποινής αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού.
 3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας/διδακτικής εμπειρίας στο αντίστοιχο αντικείμενο.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

-Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.

-Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

-Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από το αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

-Ότι έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

-Ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-09-2007).

 1. Βιογραφικό
 2. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων επιμόρφωσης ή παρακολούθησης σεμιναρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων Κιερίου 49 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ υπόψιν κ. Πολύζου Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 2443353208), από 30-9-2017 έως 9-10-2017. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

 

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της διακήρυξης από εδώ.