«Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

 

Άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση.»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ”

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2013).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).
 5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
 6. Την υπ’ αριθ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας” (ΦΕΚ 854/τ.Β΄/30-3-2016), όπως τροποποιηθείσα (ΦΕΚ 1801/τ.Β΄/24-5-2017) ισχύει.
 7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 17/οικ227/ΕΥΣΕΚΤ/06.04.2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ. με θέμα «Διευκρινήσεις για τα κριτήρια επιλογής των διαμεσολαβητών για τα Παραρτήματα Ρομά των Κέντρων Κοινότητας».
 8. Την υπ’ αριθμ. απόφ. 78/2011 (ΦΕΚ Β΄759/06.05.2011) περί συγχώνευσης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Σοφάδων και σύστασης ενιαίας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σοφάδων».
 9. Την υπ’ αριθμ. 78/2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05.10.2017) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού.
 10. Τις υπ’ αρ. πρωτ. 142/23.08.2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05.10.2017) & 143/23.08.2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05.10.2017) Αποφάσεις Υλοποίησης με Ίδια Μέσα των υποέργων 1 και 2 αντίστοιχα της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σοφάδων».
 11. Τη με αριθμ. πρωτ.: 803/23-02-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. για την υλοποίηση της πράξης ”Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σοφάδων» και MIS 5002786 στο Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020».
 12. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2367/19.07.2017 έγγραφο της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα «Προέγκριση διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού με ΣΟΧ, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Κέντρο Κοινότητας Δ. Σοφάδων» με κωδ. ΟΠΣ 5002786».
 13. Την υπ’ αρ. πρωτ. 144/23.08.2017 βεβαίωση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση Δήμου Σοφάδων, σχετικά με την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.
 14. Το υπ’ αρ. πρωτ. 166/05.10.2017 έγγραφο του Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση Δήμου Σοφάδων, με θέμα «Τεκμηρίωση του πρόσθετου προσόντος της γνώσης Η/Υ».

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων ( 4 ) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ »  με κωδικό ΟΠΣ 5002786 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση.» του ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ, που εδρεύει στους ΣΟΦΑΔΕΣ, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.

Για τη στελέχωση

της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σοφάδων»

Σοφάδες

Καρδίτσας

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ «Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης» 2
103 ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.

Για τη στελέχωση

της δομής «Παράρτημα Ρομά Δήμου Σοφάδων»

Σοφάδες

Καρδίτσας

ΠΕ

Οικονομολόγων ή 

Διοίκησης Επιχειρήσεων

«Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης» 1
104 ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.

Για τη στελέχωση

της δομής «Παράρτημα Ρομά Δήμου Σοφάδων»

Σοφάδες

Καρδίτσας

           ΔΕ Διαμεσολαβητών

    και ελλείψει

        αυτού              

ΥΕ Διαμεσολαβητών

«Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης» 1

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με

κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής

Επιστήμης – Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ

ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π)

ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή

ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο

ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο

κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής

(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά

ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή

Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος

Κοινωνικού Λειτουργού.

γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)

υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998

μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής

Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων

Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή

Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο

2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και

Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων

(Marketing) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής

Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων

ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή

Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή

Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006

μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και

Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και

Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή

Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και

Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών –

Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση

Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή

Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και

Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού

Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής

(ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)

υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της

αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Γνώση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της κοινότητας Ρομά και της

διαλέκτου της, αποδεικνυόμενη με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986.

γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)

υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της

αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Γνώση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της κοινότητας Ρομά και της

διαλέκτου της, αποδεικνυόμενη με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980

απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος

κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.6. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος

Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του

άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της

αλλοδαπής.

β) Γνώση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της κοινότητας Ρομά και της

διαλέκτου της, αποδεικνυόμενη με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

Γνώση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της κοινότητας Ρομά και της

διαλέκτου της, αποδεικνυόμενη με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σοφάδων, Κιερίου 49, Τ.Κ. 43300, Σοφάδες, υπόψη κ. Μαγόπουλου Νικολάου (τηλ. επικοινωνίας: 2443353320). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην  περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα του Δήμου Σοφάδων και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της        δημοσίευσης στις εφημερίδες.    

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.

 

ΖΑΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την προκήρυξη από εδώ.