Η επιχείρηση «Λουτρά Σμοκόβου-Δολοπία Α.Ε. ΟΤΑ» ύστερα από την υπ’ αριθ. 9/2018 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας δύο μηνών  ενταγμένων στο ενιαίο μισθολόγιο), συνολικού αριθμού εκατό (100) ατόμων, για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα, για τη λουτρική περίοδο έτους 2018.

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
01 ΔΕ Διοικητικοί 6 2 ΜΗΝΕΣ
02 ΔΕ Υπεύθυνοι Υδροθεραπευτηρίου 4 2 ΜΗΝΕΣ
03 ΔΕ/ΥΕ Λουτρονόμοι 16 2 ΜΗΝΕΣ
04 ΔΕ Υπεύθυνοι Υποδοχής 8 2 ΜΗΝΕΣ
05 ΥΕ Καμαριέρες 20 2 ΜΗΝΕΣ
06 ΥΕ Καθαρίστριες 20 2 ΜΗΝΕΣ
07 ΔΕ/ΥΕ Θυρωροί Υπηρεσίας 10 2 ΜΗΝΕΣ
08 Συντηρητές Κτηρίων- Ελαιοχρωματιστές 10 2 ΜΗΝΕΣ
09 ΥΕ Οδοκαθαριστές 6 2 ΜΗΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ 100  

 

 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 60 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση(να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ,ΑΦΜ,Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ).
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
  5. Βιβλιάριο Υγείας
  6. Απολυτήριο στρατού (για τους άνδρες)

(περιθώριο υποβολής 15 ημερών για αντίγραφο Ποινικού Μητρώο, Βιβλιάριο Υγείας και απολυτήριο στρατού).

 

ΓΕΝΙΚΆ   ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1.   Να έχουν απολυτήριο τίτλο Δημοτικού Σχολείου τουλάχιστον.
  2.   Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 60ο.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της επιχείρησης  (Δ/νση: Λουτρά Σμοκόβου, τηλ: 24430-61210) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Κούτρα Ελένη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την ανακοίνωση πρόσληψης από εδώ.