ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ  1/2018

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού  Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/17-06-1980) καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009.
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1, 168 και 223 παρ.5 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 τ.Α΄/28-6-2007).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 5. Τα με αριθ. πρωτ.ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31-05-2010 και 30390/19-7-2010 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 525/80 για το προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του Ν. 3812/09 (π.χ. καλλιτεχνικό προσωπικό ).
 6. To Β.Δ.16/1966 (ΦΕΚ 7/15-01-1966)
 7. Την υπ΄ αριθμ. 36/8-3-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015) ».
 8. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 3899/37583/16-03-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας με θέμα: Εισηγητική Έκθεση για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων με αντίτιμο.
 9. Την αριθ. πρωτ.οικ.20914/16-05-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 4483/2017, με την οποία εγκρίθηκε στο Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων η απασχόληση οκτώ (8) ατόμων με σχέση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του  ν.3812/2009, καθώς και τις διατάξεις του π.δ. 524/1980 κατά περίπτωση, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8)μήνες  ή έως εννέα (9) μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή από την ημερομηνία πρόσληψης.
 10. Το αριθ. πρωτ. 22431/22-5-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού   με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)».
 11. Την με αριθμ. πρωτ. 14708/141131/19-09-2018 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας με θέμα: Καθορισμός τριμελούς επιτροπής σύμφωνα με το Π.Δ. 524/1980 για πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο στο Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων.
 12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 523/1980 (ΦΕΚ 143 τ.Α΄/17-06-1980) «Περί ορισμού των απαιτούμενων ειδικών τυπικών προσόντων επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου προς πλήρωση οργανικών θέσεων ΟΤΑ», όπως ισχύει.
 13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. (ΦΕΚ 2723/24-10-2013/Τ. Β΄)
 14. Την υπ. αριθ. 303/7-3-2018 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. περί ύπαρξης πιστώσεων.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, συνολικά οκτώ  (8) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Μουσικής Σχολής Σοφάδων του Δ.Ο.Π.ΑΠ.Σ. και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό απασχόλησης)

 

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας      Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
 

 

 

01

Ν.Π.Δ.Δ

«Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων»

Σοφάδες ΤΕ Καθηγητών Μουσικής

Ανώτερων  Θεωρητικών

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2019  

 

2

 

 

 

02

Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» Σοφάδες ΤΕ Καθηγητών Μουσικής, Αρμονίου και Προπαιδείας Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2019  

 

1

 

 

 

 

03

Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» Σοφάδες ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Μονωδίας και Παιδικής Χορωδίας Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2019  

 

 

1

 

 

 

04

Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» Σοφάδες ΤΕ Καθηγητών Μουσικής  Πιάνου και Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2019  

 

 

1

 

 

 

05

Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» Σοφάδες ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Πιάνου και Μουσικών Σπουδών. Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2019  

 

1

 

 

 

06

Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» Σοφάδες ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Κλασικής Κιθάρας Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2019  

 

 

1

 

 

07

Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» Σοφάδες ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Κλασικού Κλαρινέτου Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2019  

 

 

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
 

 

 

01

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Δίπλωμα Φούγκας από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή του ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Απολυτήριο Λυκείου.

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή αναγνωρισμένα  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή  Μουσικό Σχολείο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας

 

 

 

 

02

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πτυχίο Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκας  και αποφοιτήριο  αρμονίου από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή του ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Απολυτήριο Λυκείου.

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή αναγνωρισμένα  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή  Μουσικό Σχολείο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας

 

 

 

03

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Δίπλωμα ή πτυχίο Μονωδίας και πτυχίο Φούγκας από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσικής σχολής του ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Μουσικών Σπουδών

3.Απολυτήριο Λυκείου.

4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή μουσικής σχολής αναγνωρισμένα  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή  Μουσικό σχολείο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας

 

 

 

 

 

04

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Δίπλωμα πιάνου και Πτυχίο Ενοργάνωσης πνευστών οργάνων από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή του ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Απολυτήριο Λυκείου.

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή αναγνωρισμένα  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή  Μουσικό Σχολείο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας

 

 

 

 

05

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.Δίπλωμα Πιάνου και πτυχίο Φούγκας από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή του ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Μουσικών Σπουδών

3.Απολυτήριο Λυκείου.

4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή αναγνωρισμένα  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή  Μουσικό Σχολείο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας.

 

 

06

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Δίπλωμα ή πτυχίο  κλασικής Κιθάρας  από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή του ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Απολυτήριο Λυκείου.

4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή αναγνωρισμένα  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή  Μουσικό Σχολείο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας.

 

 

 

 

07

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.Δίπλωμα ή πτυχίο Κλαρινέτου από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή του ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Απολυτήριο Λυκείου.

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή αναγνωρισμένα  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή  Μουσικό Σχολείο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας.

 

Ελλείψει υποψηφίων  με τα τυπικά προσόντα για κάθε ειδικότητα μπορούν να προσληφθούν υποψήφιοι με επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως  αποδεικνυόμενες.

Η σύναψη των συμβάσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (με αντίτιμο) θα γίνει υπό την προϋπόθεση συγκρότησης των αντίστοιχων τμημάτων.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 70 ετών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και επί ποινής αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:

1.Αιτηση στην οποία να φαίνεται ο κωδικός απασχόλησης και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

 1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού.
 3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας/διδακτικής εμπειρίας στο αντίστοιχο αντικείμενο.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

-Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.

-Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

-Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από το αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

-Ότι έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

-Ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-09-2007).

 1. Βιογραφικό

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων Κιερίου 49 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ υπόψιν κ.  Παπαδοπούλου Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 2443353277), από 28-9-2018 έως 08-10-2018. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.

ΚΟΥΤΣΟΜΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της ανακοίνωσης από εδώ.