Ο Δήμαρχος Σοφάδων καλεί όσους ενδιαφέρονται για την μίσθωση καυσόξυλων δρυός με απευθείας συμφωνία, από το τμήμα 29–Δρυς αποψιλωτική (Παλιοχώρια, Πραμόλακκα, Γκορτσιά, Γρίβα Φοράδα, Ράχη Σαμαράκι, Ασβότρυπα, Πουρναράκια) του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου, με ενδεικτικό συνολικό λήμμα (1.500,00) τόνοι καυσόξυλων δρυός, σύμφωνα με την ισχύουσα Διαχειριστική Έκθεση, περιόδου 2010-2014, να καταθέσουν κλειστές προσφορές, τις εργάσιμες ώρες, μέχρι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σοφάδων.

Ο επιλεχθείς από το Δημοτικό Συμβούλιο μισθωτής, θα πρέπει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ισόποση με ποσοστό 10% επί της καθορισθείσης τιμής μίσθωσης ολόκληρης της προβλεπόμενης ποσότητας καυσόξυλων δρυός, ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα και δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Σοφάδων που να είναι σε ισχύ όλες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 24433-53260, Κον Ευαγγελογιάννη Ταξιάρχη, αρμόδιο Αντιδήμαρχο.