Ο Δήμαρχος Σοφάδων καλεί όσους ενδιαφέρονται για την εκμίσθωση των κάτωθι αγροτεμαχίων με απευθείας συμφωνία, όπως ορίζεται στο άρθρο 192 παρ. 1 του Ν.3463/2006, να καταθέσουν ανοικτές προσφορές την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12:00΄-12:30 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σοφάδων:

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

Α.Α Τ.Κ. η Δ.Κ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ/

Τ. ΜΕΤΡΑ

ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
1 ΑΝΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 331 25 30/11/2016
2 ΦΙΛΙΑ ΜΥΛΟΣ 37 5 30/11/2016
3 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ   1(147) 5 30/11/2016
4 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ   1α(502) 6 30/11/2016
5 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ   3(147) 6 30/11/2016
6 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ   5(1129) 21 30/11/2016
7 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ   147β 10 30/11/2016
8 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ   147γ 10 30/11/2016
9 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ   147δ 7 30/11/2016
10 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ   227 9 30/11/2016
11 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ ΞΗΡΑΥΛΑΚΑ 276 3,8 30/11/2016
12 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ   295γ 20 30/11/2016
13 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ   295δ 20 30/11/2016
14 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ   295ε 38 30/11/2016
15 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ   297β 30 30/11/2016
16 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ   297γ 30 30/11/2016
17 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ   299α 5 30/11/2016
18 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ   299β 20 30/11/2016
19 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ ΔΕΣΗ 303 13 30/11/2016

Ο επιλεχθείς από το Δημοτικό Συμβούλιο εκμισθωτής, θα πρέπει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού να προσκομίσει:

  • εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ισόποση με ποσοστό 10% επί της καθορισθείσης τιμής μίσθωσης,
  • ασφαλιστική ενημερότητα,
  • φορολογική ενημερότητα
  • δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Σοφάδων που να είναι σε ισχύ όλες,
  • φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 24433-53260, κον Ευαγγελογιάννη Ταξιάρχη, αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ