Περιστατικό Ζωής Αλλαγή στοιχείων δημοτολογίου
Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Αφορά την αλλαγή στοιχείων από τα αρχεία του Δημοτολογίου
Σε ποιους απευθύνεται

Όλοι οι πολίτες

Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχεται ο πολίτης
Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο
 1. Αίτημα του πολίτη για αλλαγή στοιχείων δημοτολογίου
 2. Ενημέρωση του πολίτη για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 3. Συμπλήρωση της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο
 4. Η αίτηση πηγαίνει στο πρωτόκολλο για πρωτοκόλληση
 5. Ο πολίτης προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 6. Πραγματοποιείται η αλλαγή των στοιχείων
Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

Απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα τις περιπτώσεις:

Α) Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης & εγγραφής στο Δήμο

 1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με όλες τις μεταβολές (προσδιορισμός επωνύμου και δημοτικότητας καθώς και την αναγνώριση).
 2. Πιστοποιητικό Γέννησης από τα δημοτολόγια που ήταν γραμμένο το τέκνο πριν την αναγνώριση (αν το αναγνωριζόμενο τέκνο θα πάρει την δημοτικότητα του πατέρα). Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων του αναγνωριζόμενου τέκνου (για αγόρι).
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης ή της διαθήκης σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης.
 4. Αστυνομική ταυτότητα του γονέα.

Β) Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω υιοθεσίας & εγγραφή στο Δήμο

 1. Αίτηση
 2. Αστυνομική ταυτότητα
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (με όλες τις μεταβολές)
 4. Πιστοποιητικό Γέννησης από τα Δημοτολόγια που ήταν γραμμένο το τέκνο έως πριν την υιοθεσία και από τα οποία πρόκειται να διαγραφεί
 5. Πιστοποιητικό από τα Μητρώα αρρένων (αν πρόκειται για αγόρι) στο οποίο να αναφέρεται η Απόφαση Νομαρχίας βάσει της οποίας έγινε η αλλαγή στοιχείων
 6. Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης
 7. Αστυνομική ταυτότητα του γονέα

Γ) Διόρθωση ηλικίας γυναικών

 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (που να έχει συνταχθεί μέσα σε 90 μέρες από τη γέννηση)
 2. Επικυρωμένη φωτοτυπία της σελίδας από το βιβλίο βαπτίσεων της εκκλησίας από την οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία και χρονολογία γέννησης
 3. Αρνητική βεβαίωση (αν κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν μπορεί να εκδοθεί)
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (του πατέρα της ενδιαφερόμενης με όλα τα αδέλφια της και την ημερομηνία γέννησής τους)
 5. Βεβαίωση διευθυντή σχολείου (από τα τηρούμενα στο σχολείο μαθητολόγια περί της ηλικίας και του έτους φοίτησης στο σχολείο)
 6. ** Αν η ενδιαφερόμενη γράφεται με πιστοποιητικό από άλλο δήμο, τότε πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από τον εκεί δήμο με ποιο δικαιολογητικό έχει γίνει η εγγραφή της
 7. Αστυνομική ταυτότητα

Δ) Διόρθωση κύριου ονόματος

 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης, στην οποία έχει καταχωρηθεί η μεταβολή του κυρίου ονόματος κατόπιν δικαστικής απόφασης
 2. Πιστοποιητικό από τα Μητρώα αρρένων με όλες τις μεταβολές (όταν αφορά άντρα)
 3. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης
 4. Αστυνομική ταυτότητα
 5. Αν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη στην οποία να έχει καταχωρηθεί το όνομα του ενδιαφερόμενου, πρέπει να προσκομίσει επιπλέον: Επικυρωμένη φωτοτυπία από το βιβλίο βαπτίσεων της εκκλησίας που να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση.
 6. Αστυνομική ταυτότητα

Ε) Διόρθωση τόπου γέννησης & θρησκεύματος

 1. Αίτηση
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης που να έχει καταχωρηθεί το προς διόρθωση στοιχείο, με όλες τις μεταβολές
 3. Πιστοποιητικό μητρώου αρρένων (για άντρα)
 4. Αστυνομική ταυτότητα
Εξαιρέσεις από την διαδικασία
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Αλλαγή στοιχείων δημοτολογίου

Κόστος Υπηρεσίας

0€
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
 • Δημοτικά Διαμερίσματα
 • On-line
Σημεία Παραλαβής Πιστοποιητικού
 • Δημαρχείο
 • Δημοτικά Διαμερίσματα

Untitled Document