Περιστατικό Ζωής Άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Έκδοση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
Σε ποιους απευθύνεται

Όλοι οι Πολίτες

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος
 1. Αίτηση
 2. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες
 3. Εάν πρόκειται για πολυκατοικία: Αντίγραφο του κανονισμού της πολυκατοικίας  από τον οποίο προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Προκείμενου περί οικημάτων, στα οποίες στεγάζονται έως δύο κατοικίες, κατατίθεται όμοια Υπεύθυνη Δήλωση , από τους ή τον ιδιοκτήτη των κατοικιών ανάλογα.
 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου σχετικού εγγράφου από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 1599/86
 5. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης πρόσφατο (όχι πέραν τριμήνου), που εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και διαβιβάζεται μέσω της αρμόδιας δικαστικής αρχής στον Δήμο στον οποίο υπεβληθήκανε λοιπά δικαιολογητικά.
 6. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του καταστήματος , της αίθουσας ή του χώρου , από τον αιτούντα (θεωρημένο από την εφορία).
 7. Δύο (2) σχεδιαγράμματα κατόψεις του καταστήματος της αίθουσας ή του χώρου , υπό κλίμακα 1:50 , συνταχθέν από διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό.
 8. Βεβαίωση της πολεοδομίας , από την οποία προκύπτει ότι το κατάστημα , η αίθουσα ή ο χώρος  για τον οποίο πρόκειται να εκδοθεί η άδεια είναι χώρος κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα.
 9. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας
 10. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ περί έναρξης άσκησης επιτηδεύματος ή μεταβολής.
 11. Γνωμάτευση Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας.
 12. Αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος (Φ.Ε.Κ.) καταστατικού προκειμένου περί Εταιρίας ή Σωματείου.
 13. Υπεύθυνη Δήλωση του  Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν του έχει αφαιρεθεί ”ΟΡΙΣΤΙΚΑ” κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ’ονοματί του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου ή εάν του έχει αφαιρεθεί ”ΟΡΙΣΤΙΚΑ” , ότι έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία έναρξης της ποινής.

ΣΗΜ. : Για μικτά καταστήματα που έχουν εφοδιαστεί με άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος , για τη χορήγηση της άδειας λειτουργιάς επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου , ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η υποβολή των υπ’ αριθμών: 6,7,8,9,10 και 11 παραπάνω δικαιολογητικών.

Ειδικοί όροι για τους αιτούμενους

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.

Ο χώρος για τον οποίο απαιτείται η άδεια λειτουργιάς επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου πρέπει:

 1. Να βρίσκονται σε ισόγειο χώρο.
 2. Εφόσον διαθέτει περισσότερες από μία αίθουσες, να επικοινωνούν  αυτές (αίθουσες) μεταξύ τους ελεύθερα και να μην μπορούν να απομονωθούν με οποιονδήποτε τρόπο , προκειμένου να είναι επιτηρητές.
 3. Η κύρια είσοδος του χώρου , να είναι και η έξοδος του , να βρίσκεται επί δημοσίας οδού και να μην υπάρχει άλλη είσοδος ή έξοδος , που να οδηγεί σε άλλο ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο , πλην εξόδου κινδύνου.
 4. Εφόσον πρόκειται για ΑΜΙΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ , αυτή να παρέχει αμιγώς υπηρεσίες διαδικτύου και να είναι σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η συγκεκριμένη χρήση γης.
 5. Στην κύρια είσοδο των επιχειρήσεων αυτών να αναρτάται υποχρεωτικά πινακίδα με την ένδειξη  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» , καθώς και με ταυτόσημη ένδειξη ξενόγλωσση , εφόσον το επιθυμεί ο επιχειρηματίας.
 6. Εντός των αιθουσών των επιχειρήσεων αυτών να είναι αναρτημένες σε εμφανή σημεία δύο (2) τουλάχιστον πινακίδες , διαστάσεων 0,30χ0,60m και με ευδιάκριτα κεφαλαία γράμματα με ένδειξη «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΙΓΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ»
 7. (Στα μικτά καταστήματα όπου αιτείται η ως άνω άδεια πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 37 της ΑΙΒ/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης καταστημάτων , όπως ισχύει σήμερα δηλαδή πρέπει να έχουν άδεια λειτουργίας καταστήματος : ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΚΥΛΙΚΕΙΟ & OPEN ΜΠΑΡ.
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Έκδοση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου