Περιστατικό Ζωής Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγιεινομικού ενδιαφέροντος
Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Σε ποιους απευθύνεται

Όλους τους πολίτες

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος
 1. Αίτηση
 2. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου εκπροσώπου. (Σε περίπτωση που πρόκειται για εταιρεία Ο.Ε. ή Ε.Ε. , θα υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο)
 3. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Φωτοτυπία άδειας παραμονής και άδειας εργασίας , αν ο αιτών είναι αλλοδαπός , εκτός των χωρών της Ε.Ο.Κ
 5. Βιβλιάριο υγείας : Χωρίς θεώρηση δεν γίνεται δεκτό.
 6. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
 7. Παράβολο (τριπλότυπο είσπραξης από το Ταμείο του Δήμου (Σε περίπτωση που πρόκειται για εταιρία Ο.Ε ή Ε.Ε , θα υποβάλλονται  τα δικαιολογητικά 4,5,6,7 από όλους τους εταίρους).
 8. Τριπλότυπο είσπραξης ανταποδοτικού τέλους από το Ταμείου του Δήμου.
 9. Έναρξη επαγγέλματος από Δ.Ο.Υ.
 10. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας προηγούμενου ιδιοκτήτη του κατ/τος (πρέπει να κατατεθεί για ακύρωση)
 11. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου, δηλαδή, αν είναι μισθωμένο, γνήσιο αντίγραφο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., από το οποίο να προκύπτει εκτός των άλλων και η χρήση για το συγκεκριμένο είδος καταστήματος, ή, αν είναι ιδιοκτησία του ενδιαφερομένου, τίτλους που να το αποδεικνύουν (συμβόλαιο ιδιοκτησίας).
 12. Αποδεικτικό ενημερότητας για οφειλές προς το Δήμο Πατρέων (Υπ. Απόφαση 45081/97(Φ.Ε.Κ. 1029/τ. Β’/24-11-97)
 13. Στοιχεία νομιμότητας του κτιρίου: Το κτίριο ανεγέρθηκε με οικοδομική άδεια: Φωτοαντίγραφο του εντύπου της οικοδομικής άδειας και της εγκεκριμένης κάτοψης του ισογείου, θεωρημένα από την Πολεοδομία (εις απλούν). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στο αρχείο, σχετική βεβαίωση της Πολεοδομίας, καθώς και τ’ αναφερόμενα στην παρακάτω (β) παράγραφο.Το κτίριο ανεγέρθηκε χωρίς οικοδομική άδεια:Βεβαίωση της Πολεοδομίας, ότι το κτίριο υφίσταται νόμιμα, ότι το ισόγειο πληροί τους όρους χώρου κυρίας χρήσεως και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα και ότι είναι στατικά επαρκές για τη συγκεκριμένη χρήση και λειτουργία. Αν τυχόν υπάρχουν εσωτερικά ανοικτοί εξώστες ( πατάρια) να βεβαιώνεται ότι είναι νόμιμοι χώροι κύριας χρήσης και προορίζονται για κατάστημα. Για αυθαίρετα κτίσματα που έχουν ανεγερθεί μέχρι 31-3-1983 και έχουν υποβληθεί δηλώσεις σύμφωνα με το Ν. 1337/1983, απαιτείται βεβαίωση της Πολεοδομίας ότι η αυθαίρετη κατασκευή υπάγεται σε αναστολή από κατεδάφιση και ότι μετά από αυτοψία της προκύπτει η στατική επάρκεια του κτιρίου, πληρούνται οι όροι χώρου κυρίας χρήση και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα. Αν ο χώρος είναι υπόγειος, βεβαίωση της Πολεοδομίας για τον χαρακτηρισμό του υπογείου, ως χώρου κύριας χρήσης και ότι έχει προσμετρηθεί στον συντελεστή δόμησης του οικοπέδου, προκειμένου να εγκατασταθεί στον υπόγειο χώρο κατάστημα ή τμήμα αυτού. Αν το κατάστημα είναι σε προκατασκευασμένο κτίριο, βεβαίωση της Πολεοδομίας.
 14. Σχεδιαγράμματα (σε τέσσερα (4) αντίτυπα) κάτοψης των χώρων του καταστήματος. Τα σχεδιαγράμματα που θα υποβάλλονται, πρέπει να συντάσσονται από διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό ή εργοδηγό ή σχεδιαστή, να φέρουν (το καθένα) επικολλημένο χαρτόσημο 150 Δρχ. του Δημοσίου, να έχουν σχεδιαστεί υπό κλίμακα 1:50, να φέρουν σφραγίδα, υπογραφή, ημερομηνία και ν’ απεικονίζονται σ’ αυτά λεπτομερώς όλοι οι χώροι του καταστήματος, ν’ αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος) και ο προορισμός του κάθε χώρου (π.χ. W.C., κουζίνα, αποθήκη, αίθουσα πελατών κ.λ.π.), το εμβαδόν κάθε χώρου χωριστά, το συνολικό εμβαδόν του καταστήματος, καθώς και ο ωφέλιμος χώρος της αίθουσας πελατών. (Ως ωφέλιμος χώρος της αίθουσας πελατών νοείται ο χώρος που προσφέρεται για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μετά την αφαίρεση από το συνολικό εμβαδόν της αίθουσας των προθηκών, του μπουφέ, ταμείου, των ψυγείων, της μπάρας κ.λ.π.. Για τα Κέντρα Διασκέδασης αφαιρούνται επιπλέον και οι χώροι που καταλαμβάνουν η πίστα, η ορχήστρα ή τα στερεοφωνικά μηχανήματα.  Για τα καταστήματα που δεν αναπτύσσουν  τραπεζοκαθίσματα, ως ωφέλιμος χώρος νοείται ο χώρος παραμονής – κίνησης των πελατών. Ακόμη, στα πιο πάνω σχεδιαγράμματα ν’ αποτυπώνονται και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι και το εμβαδόν αυτών, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζιών και καθισμάτων. Αν υπάρχει πατάρι ή υπόγειο, να εμφανίζεται στις κατόψεις.
 15. Αν αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα σε εξωτερικό χώρο του καταστήματος, που είναι ιδιόκτητος και δεν φαίνεται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη με θεωρημένο νόμιμα το γνήσιο της υπογραφής του, που ν’ αναφέρει ότι επιτρέπει στον ενοικιαστή ν’ αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα στον ιδιόκτητο χώρο.
 16. Αν υπάρχει πατάρι ή υπόγειο, που δεν θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι κύριας χρήσης, υπεύθυνη δήλωση του καταστηματάρχη (με θεωρημένο νόμιμα το γνήσιο της υπογραφής του) που να το αναφέρει.
 17. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή σε περίπτωση ανυπαρξίας ή αρνήσεως αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο Κανονισμός της πολυκατοικίας ή σε έλλειψη αυτού η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των κατοικιών δεν απαγορεύει τη λειτουργία του εν λόγω καταστήματος.
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Κόστος Υπηρεσίας
 1. 450 €: Θέατρα και κινηματογράφοι
 2. 880 €: Κέντρα διασκέδασης με περισσότερες από 200 θέσεις
 3. 675 €: Κέντρα διασκέδασης με λιγότερες  από 200 θέσεις
 4. 146 €: Υπεραγορές τροφίμων (SUPER MARKET)   μέχρι 1.000 τ.μ.
 5. 200 €: Υπεραγορές τροφίμων (SUPER MARKET) πάνω από  1.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ.
 6. 300 €: Υπεραγορές τροφίμων (SUPER MARKET) πάνω από  5.000 τ.μ.
 7. 450 €: Μεγάλοι σταυλισμοί
 8. 300 €: Μεσαίοι σταυλισμοί
 9. 146 €: Μικροί σταυλισμοί
 10. 150 €: Λοιπά καταστήματα
 11. 58,69 €: Άδεια λειτουργίας μουσικής