Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
 2. Την παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ και σύμφωνα με το οποίο: «Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α’ 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.
 3. Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/12.03.2012) όπως συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11.04.2012) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11.05.2015) σύμφωνα με το οποίο : «20.α. Για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (Α’ 28) απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280), εξαιρουμένης της πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και των υδρονομέων άρδευσης, καθώς και της πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο ή κατ’ εξαίρεση τους τρεις μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 παρ. 1 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει. Για τις πιο πάνω κατηγορίες προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 209 και 211 του Ν.3584/2007, όπως ισχύουν. Από την προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 εξαιρείται επίσης η πρόσληψη προσωπικού με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα άρθρα 20 του Ν.2190/1994 και 212 του Ν.3584/2007. Η ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των δικαστικών λειτουργών, του προσωπικού της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του Συντάγματος, καθώς και των έμμισθων δικηγόρων και νομικών συμβούλων.»
 4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σοφάδων (ΦΕΚ 2397/τ.Β΄/27.10.2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 4750/14.05.2020 βεβαίωση του Προϊσταμένου τμ. διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων περί ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
 6. Την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 4749/14.05.2020 βεβαίωση της Προϊσταμένης τμ. οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου Σοφάδων περί ύπαρξης πιστώσεων σε Κ.Α. του προϋπ/σμου οικ. έτους 2020 του Δήμου).
 7. Την υπ΄αριθμ. 75/2020 (ΑΔΑ:6ΓΤΝΩ1Μ-ΖΥ6) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Σοφάδων.

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Ότι θα προσλάβει, προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων για την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονικής διάρκειας ως κάτωθι:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας-Πυροπροστασίας Τρία (3) Τρείς (3)μήνες

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Αίτηση (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ).
 • Τίτλος – πιστοποιητικό σπουδών.
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Υπηρεσιακή Αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
 • Οι υποψήφιοι άρρενες πρέπει είτε να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις είτε να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές (προσκόμιση πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης).
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07, άρθρα 11 έως 17 (παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας).
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση απασχόλησης να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκειά της (έναρξη και λήξη) (παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας).

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Να έχουν απολυτήριο τίτλο Δημοτικού Σχολείου τουλάχιστον.
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 55ο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στο γραφείο Ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Σοφάδων (Αρμόδιος Υπάλληλος Γεώργιος Γρίβας – Δ/νση: Κιερίου 49, 2ος όροφος Δημοτικού Κατ/τος, αριθμ. τηλ: 2443 3 53213 – 2443 3 53212 )  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος, ήτοι: από 20-05-2020  έως 29-05-2020.

Μπορείτε να κατεβάσετε την ανακοίνωση πρόσληψης από εδώ.