ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

Σύμφωνα με την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/28909/848/15-03-2024 (ΑΔΑ:ΡΛ2Π4653Π8-ΚΣΡ)
ερμηνευτική εγκύκλιο για τα οικόπεδα ή γήπεδα, στα οποία έχουν ανεγερθεί κτίρια και
βρίσκονται:
• μέσα σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις,
• εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της παραπάνω
περίπτωσης,
• μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις,
• εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της παραπάνω
περίπτωσης,
• μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών,
είναι υποχρεωτική η σύνταξη Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης
αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα μέχρι την 31 η /03/2024.
Σε συνέχεια της Τεχνικής Έκθεσης, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται εντός ενός (1)
μηνός από την παραπάνω ημερομηνία και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι τις 30/4/2024 να
υποβάλουν τη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας.
Αδόμητα ακίνητα, καλλιεργούμενες εκτάσεις και βοσκοτόπια, τα οποία διέπονται από την 9 η
Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1923/Β72021), εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του εν λόγω
Κανονισμού.
Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας του κανονισμού εφαρμόζονται
υποχρεωτικά σε όλα τα ακίνητα των παραπάνω περιπτώσεων για την επικείμενη αντιπυρική
περίοδο έτους 2024.
Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρίζονται το
Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η Έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και η
Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας του ιδιοκτήτη, τα ανωτέρω στοιχεία
υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον Δήμο Σοφάδων.

Σύμφωνα με την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/28909/848/15-03-2024 (ΑΔΑ:ΡΛ2Π4653Π8-ΚΣΡ)
ερμηνευτική εγκύκλιο για τα οικόπεδα ή γήπεδα, στα οποία έχουν ανεγερθεί κτίρια και
βρίσκονται:
• μέσα σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις,
• εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της παραπάνω
περίπτωσης,
• μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις,
• εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της παραπάνω
περίπτωσης,
• μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών,
είναι υποχρεωτική η σύνταξη Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης
αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα μέχρι την 31 η /03/2024.
Σε συνέχεια της Τεχνικής Έκθεσης, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται εντός ενός (1)
μηνός από την παραπάνω ημερομηνία και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι τις 30/4/2024 να
υποβάλουν τη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας.
Αδόμητα ακίνητα, καλλιεργούμενες εκτάσεις και βοσκοτόπια, τα οποία διέπονται από την 9 η
Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1923/Β72021), εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του εν λόγω
Κανονισμού.
Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας του κανονισμού εφαρμόζονται
υποχρεωτικά σε όλα τα ακίνητα των παραπάνω περιπτώσεων για την επικείμενη αντιπυρική
περίοδο έτους 2024.
Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρίζονται το
Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η Έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και η
Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας του ιδιοκτήτη, τα ανωτέρω στοιχεία
υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον Δήμο Σοφάδων.

Σύμφωνα με την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/28909/848/15-03-2024 (ΑΔΑ:ΡΛ2Π4653Π8-ΚΣΡ)
ερμηνευτική εγκύκλιο για τα οικόπεδα ή γήπεδα, στα οποία έχουν ανεγερθεί κτίρια και
βρίσκονται:
• μέσα σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις,
• εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της παραπάνω
περίπτωσης,
• μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις,
• εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της παραπάνω
περίπτωσης,
• μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών,
είναι υποχρεωτική η σύνταξη Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης
αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα μέχρι την 31 η /03/2024.
Σε συνέχεια της Τεχνικής Έκθεσης, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται εντός ενός (1)
μηνός από την παραπάνω ημερομηνία και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι τις 30/4/2024 να
υποβάλουν τη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας.
Αδόμητα ακίνητα, καλλιεργούμενες εκτάσεις και βοσκοτόπια, τα οποία διέπονται από την 9 η
Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1923/Β72021), εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του εν λόγω
Κανονισμού.
Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας του κανονισμού εφαρμόζονται
υποχρεωτικά σε όλα τα ακίνητα των παραπάνω περιπτώσεων για την επικείμενη αντιπυρική
περίοδο έτους 2024.
Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρίζονται το
Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η Έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και η
Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας του ιδιοκτήτη, τα ανωτέρω στοιχεία
υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον Δήμο Σοφάδων.