Αριθμ. Απόφασης  399   /2024

Ο Δήμαρχος Σοφάδων

Έχοντας υπόψη

  1. Το άρθρο 75 παρ. 1 περιπτ. στ του Ν. 3463/2006 , όπως συμπληρώθηκε με το

άρθρο 94 του Ν. 3852/20102.

  1. Την παρ. 1. του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ.201/1998.
  3. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α ́/01.08.2017).
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), που αφορά τις αρμοδιότητες Δημάρχου.
  5. Την ανάγκη αναστολής λειτουργίας του 5ου Νηπιαγωγείου Σοφάδων λόγω βλάβης και διακοπής ρεύματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας την  Τρίτη 12 Μαρτίου 2024  του 5ου Νηπιαγωγείου Σοφάδων  λόγω  διακοπής ρεύματος.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΡ. ΚΑΤΣΗΣ