Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 18 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/2020).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
 3. Τις διατάξεις τωνάρθρων 3 &30 παρ.3 του ν. 5056/23σχετικάμε τον αριθμό των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.
 4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σοφάδων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Την με αριθ. 31/36567/10-5-2019 ερμηνευτική εγκύκλιο της Δ/νσης Προσωπικού της Γενικής Δ/νσης Αποκεντρωμένης και Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου διευκρινίζεται ότι οι θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
 6. Την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 1631/12.02.2024 βεβαίωση προϊσταμένης Οικονομικής Υπηρεσίας περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2024.
 7. Το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 1632/12.02.2024 βεβαίωση προϊσταμένης Διοικητικών Υπηρεσιών περί, αριθμού Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών που μπορούν να προσληφθούν στο Δήμο Σοφάδων και κάλυψης των θέσεων.
 8. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη για την κάλυψη των αναγκών του Δημάρχου Σοφάδων.

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

 

Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) ειδικό/ή Συνεργάτη/ιδα για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του παρέχοντας συμβουλές και διατυπώνοντας εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά σε θέματα Αρδεύσεων και γεωργικών Μηχανών.

 

Το συμβουλευτικό του/της έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις επιτροπές (Δημοτική Επιτροπή κ.λπ.) του Δήμου ανάλογα με τις αρμοδιότητές του.

 

Ο/η προσληφθείς/σα θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,η θητεία της οποίας  δε μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί και αρχίζει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών (άρθρο 163 παρ. 4 του Ν. 3584/07) .

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

 

 1. Να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Πρώτου Μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως 17).
 2. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής με εξειδίκευση σε θέματα Αρδεύσεων και γεωργικών Μηχανών.
 3. Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία ανάλογη με το αντικείμενο απασχόλησης, επίσης η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας (παρ.3 άρθρο 163 ν.3584/2007).

 

Πιο συγκεκριμένα, ο ειδικός/η συνεργάτης/ιδα σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης:

 • Ενημερώνει τους δημότες για τις εφαρμογές της Γεωργικής Επιστήμης και τεχνολογίας με έμφαση στην Φυτική και Ζωική παραγωγή, την Αγροτική Οικονομία καθώς και την Μηχανική των Βιοσυστημάτων.
 • Θα παρέχει γνώσεις σχετικά με τις εφαρμογές της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στην Γεωργία.
 • Μεριμνά για τη χορήγηση γνωματεύσεων των φορέων που χρησιμοποιούν γεωργικό εξοπλισμό.
 • Με τον σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή των γεωργικών μηχανών και εργαλείων καλλιέργειας του εδάφους, συγκομιδής, μεταφοράς, επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων κ.α.
 • Με την εκπόνηση και επίβλεψη γεωργοτεχνικών μελετών που σχετίζονται με την ίδρυση βιοτεχνιών ή βιομηχανιών γεωργικών μηχανημάτων, άρδευσης και στράγγισης υγρών και θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων.
 • Με την επίβλεψη και επιμέτρηση των κατασκευών υδραυλικών και μηχανολογικών έργων που σχετίζονται με την Γεωργία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν:

 

 • Αίτηση, η οποία επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του ν. 1599/86.
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
 • Νόμιμα αντίγραφα των επικαλούμενων προσόντων και ιδιοτήτων τους.

 

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07). Τα καθήκοντα και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας του ορίζονται στο άρθρο 163 παρ. 6 του ανωτέρω Νόμου. Η παρούσα γνωστοποίηση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.sofades.gr καθώς και σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται, με φυσική παρουσία στο γραφείο ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Σοφάδων (Δ/νση: Κιερίου 49,2ος όροφος Δημοτικού Κατ/τος) ή ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: ggrivas@sofades.grεντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος, ήτοι: από 14.02.2024 έως 23.02.2024.

Πληροφορίες τις εργάσιμες ώρες και ημέρες: Γεώργιος Γρίβας & Σωτήριος Σούρλας – αριθμ. τηλ: 2443353213 – 2443353212.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΡ. ΚΑΤΣΗΣ

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την Προκήρυξη από εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από εδώ.