Σας ενημερώνουμε ότι για τις εξαιρετικές περιπτώσεις εκλογέων που κατοικούν σε περιοχές της
Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πρόσφατες θεομηνίες, οι οποίοι απώλεσαν λόγω της πλημμύρας
τα ταυτοποιητικά τους έγγραφα, η ταυτοποίησή τους από τον δικαστικό αντιπρόσωπο κατά την
άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης και της 15ης
Οκτωβρίου θα είναι εφικτή με χρήση εκτυπωμένου και επικυρωμένου αντιγράφου της αίτησης του
εκλογέα για έκδοση του απολεσθέντος Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας. Το αντίγραφο θα
εκδίδεται από το Αστυνομικό Τμήμα από το οποίο είχε εκδοθεί η απολεσθείσα ταυτότητα και θα
φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΝ».
Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι θα δέχονται το συγκεκριμένο ταυτοποιητικό έγγραφο για να ψηφίσει ο
εκλογέας και ΘΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΥΝ, για να το παραδώσουν μαζί με τα λοιπά έγγραφα στο οικείο
Πρωτοδικείο.
Σε περίπτωση διεξαγωγής επαναληπτικών εκλογών ο εκλογέας θα πρέπει να ακολουθήσει την ίδια
διαδικασία.
Παρακαλούμε τα Πρωτοδικεία και τους Δήμους της Περιφέρειας Θεσσαλίας όπως ενημερώσουν
σχετικά με τα παραπάνω τους εφόρους και τους δικαστικούς αντιπροσώπους, αντίστοιχα.