Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί: κα Μπαλατσού Μαρία και κα Σιαφάκα Ιωάννα, του Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σοφάδων (Υποέργο 1) στις 27-7-2023 πραγματοποίησαν ενημερωτική δράση για την Κακοποίηση των Ηλικιωμένων, με τη διανομή έντυπου υλικού στο ΚΑΠΗ του Δήμου Σοφάδων. Σκοπός ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών που διαβιούν στα όρια του Δήμου Σοφάδων, σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της Κακοποίησης των ανθρώπων που διανύουν την 3η ηλικία. Στόχος της δράσης αυτής  ήταν η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών και η ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων Κακοποίησης των Ηλικιωμένων.

Το Κέντρο Κοινότητας εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).