Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας των  κάτωθι δασικών συστάδων του διακατεχόμενου δάσους Λουτροπηγής για το διαχειριστικό έτος 2023:

1) Συστάδα 12 – Δρυός αναγωγικής (Θέσεις Τσαπαλού, Γκορτσιά, Σπηλιά, Βυθίσματα κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 415,00 κ.μ. ξυλώδους όγκου ή 689,00 Χ.Κ.Μ. ή 344,50 τόνοι καυσόξυλων δρυός,

2) Συστάδα 1β – Δρυός αναγωγικής (Θέσεις Κριθαρόλακκα, Φροσκλόρεμα κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 68,00 κ.μ. ξυλώδους όγκου ή 113,00 Χ.Κ.Μ. ή 56,50 τόνοι καυσόξυλων δρυός,

3) Συστάδα 25 – Δρυός αναγωγικής (Θέσεις Νάσου Προσήλια, Βασίλη Βαρκό, Βίγλες, Τούρκος, Σπάρτα κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 98,00 κ.μ. ξυλώδους όγκου ή 163,00 Χ.Κ.Μ. ή 81,50 τόνοι καυσόξυλων δρυός,

4) Συστάδα 18 (μέρος) – Δρυός αποψιλωτικής (Θέσεις Παλιοχωραφίνα, Παλιόβριζα, Καρδαρά κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 165,59 κ.μ. ξυλώδους όγκου ή 274,88 Χ.Κ.Μ. ή 137,44 τόνοι καυσόξυλων δρυός,

5) Συστάδα 19α (μέρος) – Δρυός αποψιλωτικής (Θέσεις Φυλλίκια κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 555,00 κ.μ. ξυλώδους όγκου ή 921,00 Χ.Κ.Μ. ή 460,50 τόνοι καυσόξυλων δρυός,

σύμφωνα με την ισχύουσα Διαχειριστική Έκθεση του διακατεχόμενου δάσους Λουτροπηγής, περιόδου 2018-2027 και τους όρους διακήρυξης.

Σαν πρώτη προσφορά κατά συστάδα και κατά είδος δασικού προϊόντος ορίζονται τα κάτωθι ποσά:

 Συστάδα 12: Καυσόξυλα δρυός 45,00 € ανά τόνο
Συστάδα 1β: Καυσόξυλα δρυός 45,00 € ανά τόνο
Συστάδα 25: Καυσόξυλα δρυός 45,00 € ανά τόνο
Συστάδα 18 (μέρος): Καυσόξυλα δρυός 45,00 € ανά τόνο
Συστάδα 19α (μέρος): Καυσόξυλα δρυός 45,00 € ανά τόνο

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας αυτής, για την κάθε συστάδα χωριστά, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ως εξής:

Συστάδα 12: Καυσόξυλα δρυός 344,50 τόνοι Χ 45,00 € Χ 10% = 1.550,25 €
Συστάδα 1β: Καυσόξυλα δρυός 56,50 τόνοι Χ 45,00 € Χ 10% = 254,25 €
Συστάδα 25: Καυσόξυλα δρυός 81,50 τόνοι Χ 45,00 € Χ 10% = 366,75 €
Συστάδα 18 (μέρος): Καυσόξυλα δρυός 137,44 τόνοι Χ 45,00 € Χ 10% = 618,48 €
Συστάδα 19α (μέρος): Καυσόξυλα δρυός 460,50 τόνοι Χ 45,00 € Χ 10% = 2.072,25 €

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 28-6-2023 ημέρα  Τέταρτη και ώρα 10:00 – 11:30 πμ ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Τους όρους της διακήρυξης, ο κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να παραλάβει από τον Δήμο Σοφάδων, ώστε να ενημερωθεί για την διαδικασία του διαγωνισμού. Τηλ:  24433-53215.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΕΔΩ.