Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας των κάτωθι δασικών συστάδων του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας για το διαχειριστικό έτος 2023:

1) Συστάδα 1γ (μέρος) – Δρυός αποψιλωτικής (Θέσεις Κρύα βρύση, Ρ. Ντάλλας, Γιόξη κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 381,00 κ.μ. ξυλώδους όγκου ή 632,00 Χ.Κ.Μ. ή 316,00 τόνοι καυσόξυλων δρυός,

2) Συστάδα 2β (μέρος) – Δρυός αναγωγικής (Θέσεις ΡΕΝΤΙΝΑ, Παλιόκαστρο, Κρι  κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 446,00 κ.μ. ξυλώδους όγκου ή 740,00 Χ.Κ.Μ. ή 370,00 τόνοι καυσόξυλων δρυός,

3) Συστάδα 11β (μέρος) – Ελάτης (Θέσεις, Κρέμασμα κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 183,00 κ.μ. τεχνικού ξύλου ελάτης και 428,00 κ.μ. ξυλώδους όγκου ή 710,00 Χ.Κ.Μ. ή 355,00 τόνοι  καυσόξυλων ελάτης,

σύμφωνα με την ισχύουσα Διαχειριστική Έκθεση του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας, περιόδου 2019-2028 και τους όρους διακήρυξης.

Σαν πρώτη προσφορά κατά συστάδα και κατά είδος δασικού προϊόντος ορίζονται τα κάτωθι ποσά:

Συστάδα 1γ (μέρος): Καυσόξυλα δρυός 45,00 € ανά τόνο
Συστάδα 2β (μέρος): Καυσόξυλα δρυός 45,00 € ανά τόνο
Συστάδα 11β (μέρος): Τεχνικό ξύλο ελάτης 33,00 € ανά κ.μ.
Καυσόξυλα ελάτης 22,00 € ανά τόνο

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας αυτής, για την κάθε συστάδα  χωριστά, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ως εξής:

Συστάδα 1γ (μέρος): Καυσόξυλα δρυός 316,00 τόνοι Χ 45,00 € Χ 10% = 1.422,00 €
Συστάδα 2β (μέρος): Καυσόξυλα δρυός 370,00 τόνοι Χ 45,00 € Χ 10% = 1.665,00 €
Συστάδα 11β (μέρος): Τεχνικό ξύλο ελάτης 183,00 κ.μ. Χ 33,00 € Χ 10% = 603,90 €
Καυσόξυλα ελάτης 355,00 τόνοι Χ 22,00 € Χ 10% = 781,00 €

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 27-06-2023 ημέρα  Τρίτη και ώρα 11:30 – 12:30 μεσημβρινή ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Τους όρους της διακήρυξης, ο κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να παραλάβει από τον Δήμο Σοφάδων, ώστε να ενημερωθεί για την διαδικασία του διαγωνισμού. Τηλ:  24433-53215.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΕΔΩ.