Η ρύθμιση συνοπτικά: Οφειλές προς δήμους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και έως την 1η.2.2023 μπορούν να ρυθμιστούν είτε σε τριάντα έξι (36) δόσεις με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον είκοσι πέντε εκατοστών της εκατοστιαίας μονάδας (0,25%), ετησίως υπολογιζόμενο, είτε σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον μιάμισης εκατοστιαίας μονάδας (1,5%), ετησίως υπολογιζόμενο, με ελάχιστη μηνιαία δόση 30€.

Επίσης, ρυθμίσεις των άρθρων 110 έως και 117 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και των άρθρων 165 έως και 172 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) που απωλέσθηκαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η.2.2023, δύνανται να αναβιώσουν.

Προθεσμία αίτησης: Από 28.03.2023 έως 30.06.2023

Ποιες οφειλές αφορά: Οφειλές προς δήμους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και έως την 1η.2.2023

 

Ι. Υπαγόμενες οφειλές- Προϋποθέσεις- Εξαιρέσεις
ΙΙ. Δόσεις – επιτόκιο
ΙΙΙ. Ευεργετήματα υπερ του οφειλέτη
IV. Απώλεια της ρύθμισης
V. Αναβίωση ρυθμίσεων 100 δόσεων
VI. Διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση
VII. Διαδικασία με βήματα – Υποδείγματα

 

Ι. Υπαγόμενες οφειλές- Προϋποθέσεις- Εξαιρέσεις

 

Οφειλές προς δήμους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και έως την 1η.2.2023 μπορούν να ρυθμιστούν [….] υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Ο οφειλέτης να μην είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές ή αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές στις ταμειακές υπηρεσίες των δήμων την 1η.11.2021 και επιπλέον να έχει καταβάλει όλες τις μηνιαίες δόσεις των ρυθμίσεων των εκατό (100) δόσεων, έως την ημερομηνία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, εφόσον είχε υπαχθεί σε αυτές.
β) Ο οφειλέτης να έχει υποβάλλει όλες τις δηλώσεις εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι την 31η.12.2022.
γ) Ο οφειλέτης κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. (παρ. 1 άρθρο 90 ν. 5036/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.683/47963/31.05.2023)

 

Αναφορικά με τη ρύθμιση των τριάντα έξι δόσεων διευκρινίζεται ότι μπορεί στην παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 5036/2023 η γραμματική διατύπωση «σε τριάντα έξι (36) δόσεις» να είναι διαφορετική από αυτή των εβδομήντα δύο δόσεων «σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις», ωστόσο είναι φανερό από το πνεύμα της ρύθμισης πως πρέπει να γίνει δεκτή μία ευρύτερη ερμηνευτική εκδοχή, και το «έως» να ισχύσει και για τις τριάντα έξι (36) δόσεις. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνευτική εκδοχή θα καθιστούσε την ρύθμιση άκαμπτη και συνεπώς θα αναιρούσε το πνεύμα όλης της διάταξης. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.683/47963/31.05.2023)

 

Σημειώνεται ότι η ένταξη των οφειλετών στην ρύθμιση είτε των 36 δόσεων είτε των 72 δόσεων γίνεται αυστηρά με τους όρους που ισχύουν στις δύο αυτές περιπτώσεις σύμφωνα με τις ως άνω (α) και (β) παραγράφους και σε καμία περίπτωση οι όροι των 36 και 72 δόσεων δεν πρέπει να συνδυάζονται σε μία ρύθμιση, δηλαδή δεν νοείται ρύθμιση με την οποία για τις πρώτες 36 δόσεις ισχύουν οι όροι των 36 δόσεων και για τις υπόλοιπες δόσεις οι όροι των 72 δόσεων. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.683/47963/31.05.2023)

 

Μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των τριάντα έξι (36) ή εβδομήντα δύο (72) δόσεων και οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και είναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες κατά την 1η.2.2023 πάγιες ρυθμίσεις (υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει με το άρθρο 43 παρ. 7 του ν.4646/2019), εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν αποκλειστικά τέτοιες οφειλές. (παρ. 4 άρθρο 90 ν. 5036/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.683/47963/31.05.2023)

 

Επισημαίνεται ότι, επιπλέον των προηγούμενων προϋποθέσεων, προκειμένου ο οφειλέτης να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση, εάν έχει λοιπές αρρύθμιστες οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.2.2023 και δεν τις έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής, υποχρεούται εντός μηνός από την επικύρωση της ένταξης, να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των είκοσι τεσσάρων (24) ή σαράντα οκτώ (48) δόσεων κατά περίπτωση. (παρ. 5 άρθρο 90 ν. 5036/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.683/47963/31.05.2023) Σε κάθε περίπτωση καθίσταται σαφές ότι προκειμένου να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση κάποιος οφειλέτης που έχει λοιπές αρρύθμιστες οφειλές, μπορεί να ενταχθεί ρυθμίζοντας ταυτόχρονα τις λοιπές αυτές οφειλές, με την προϋπόθεση όμως ότι οι εν λόγω οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.2.2023. Αντίθετα, σε εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 90, εάν οι λοιπές αρρύθμιστες οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες πριν την 1η.11.2021, ακόμα και εάν αυτές ρυθμιστούν, ο οφειλέτης δεν υπάγεται στις προϋποθέσεις της νέας ρύθμισης. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.683/47963/31.05.2023)

 

Εξαιρούνται από τη ρύθμιση όσες οφειλές δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής (π.χ. τα μισθώματα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 170 του ν. 3463/2006, όπως αυτό ισχύει με το άρθρο 58 του ν. 4483/2017) ή η ρύθμισή τους απαγορεύεται από άλλους νόμους. (παρ. 6 άρθρο 90 ν. 5036/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.683/47963/31.05.2023)

 

Σημειώνεται επίσης ότι η παρούσα ρύθμιση αφορά μόνο τις περιπτώσεις οφειλών προς δήμους που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022. Συνεπώς, γίνεται σαφές ότι δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις της νέας ρύθμισης οφειλές παλαιότερων ετών που δημιουργήθηκαν από άλλες αιτίες και αναγνωρίστηκαν οριστικά ως ληξιπρόθεσμες, κατόπιν σχετικών δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα που αφορά την παρούσα ρύθμιση. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.683/47963/31.05.2023)

 

ΙΙ. Δόσεις – επιτόκιο

 

Α. Αριθμός δόσεων- επιτόκιο

Οφειλές προς δήμους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και έως την 1η.2.2023 μπορούν να ρυθμιστούν:

είτε σε τριάντα έξι (36) δόσεις με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον είκοσι πέντε εκατοστών της εκατοστιαίας μονάδας (0,25%), ετησίως υπολογιζόμενο,

είτε σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον μιάμισης εκατοστιαίας μονάδας (1,5%), ετησίως υπολογιζόμενο. (παρ. 1 άρθρο 90 ν. 5036/23)

 

Τα ως άνω επιτόκια παραμένουν σταθερά καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, καθότι στην διάταξη δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.683/47963/31.05.2023)

 

Β. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής δόσης ανέρχεται σε τριάντα (30) ευρώ, πλην της τελευταίας. (παρ. 2 άρθρο 90 ν. 5036/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.683/47963/31.05.2023)

 

ΙΙΙ. Ευεργετήματα υπερ του οφειλέτη

 

Σε περίπτωση ένταξης στη νέα ρύθμιση ισχύουν όλα τα ευεργετήματα των άρθρων 110 έως και 117 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και των άρθρων 165 έως και 172 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), όπως η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας και η αναστολή της συνέχισης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί των οφειλών που ρυθμίζονται. (παρ. 3 άρθρο 90 ν. 5036/23)

 

Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα:

α) Άρση της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, του άρθρου 113 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) και αναστολή αναγκαστικών μέτρων και μέτρων εκτέλεσης, του άρθρου 114 του ίδιου νόμου.

β) Άρση της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής σε περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού, του άρθρου 168 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) και αναστολή αναγκαστικών μέτρων και μέτρων εκτέλεσης σε περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού, του άρθρου 169 του ίδιου νόμου. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.683/47963/31.05.2023)

 

Επισημαίνουμε ότι με τη φράση «όλα τα ευεργετήματα» της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 90 του ν. 5036/2023, δεν νοούνται τα οριζόμενα προγράμματα δόσεων με τις απαλλαγές κατά ποσοστό από προσαυξήσεις και πρόστιμα, που επιλέγει ο δικαιούχος των ρυθμίσεων των ως άνω νόμων, καθότι αυτά αφορούν στους όρους της ρύθμισης και εν γένει το πεδίο εφαρμογής της νέας ρύθμισης διαφοροποιείται από αυτό της παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 και της παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4764/2020, όπως αυτή τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με τα άρθρα 35 του ν. 4807/2021 και άρθρο 112 του ν. 4876/2021. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.683/47963/31.05.2023)

 

Σε κάθε περίπτωση, οι δήμοι οφείλουν να εφαρμόζουν αυστηρά και με συσταλτικό τρόπο τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά της παρούσας ρύθμισης και δεν νοείται η κατά αναλογία και επιλεκτική εφαρμογή διατάξεων προηγούμενων ρυθμίσεων, εφόσον αυτή τη δυνατότητα δεν τους παρέχεται ρητά από τη νέα ρύθμιση. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.683/47963/31.05.2023)

 

  1. Απώλεια της ρύθμισης

 

Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται σε περίπτωση μη καταβολής έστω και μιας (1) μηνιαίας δόσης, καθότι το ζήτημα δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από τον νομοθέτη, με συνέπεια την επιλογή της συσταλτικής ερμηνευτικής εκδοχής και με αποτέλεσμα την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης. Επίσης, η ανωτέρω ρύθμιση χάνεται και στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής ότι δεν πληρούνται οι όροι των διατάξεων της παραγράφου 1-6 του άρθρου 90 του ν. 5036/2023. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.683/47963/31.05.2023)

 

  1. Αναβίωση ρυθμίσεων 100 δόσεων

 

Ρυθμίσεις των άρθρων 110 έως και 117 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και των άρθρων 165 έως και 172 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) που απωλέσθηκαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η.2.2023, δύνανται να αναβιώσουν δηλαδή, οι οφειλέτες μπορούν να επανενταχθούν για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης, κατόπιν υποβολής αίτησης επανένταξής τους σε αυτή, (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.683/47963/31.05.2023) με πληρωμή δύο (2) δόσεων έως την 31η.7.2023, δηλαδή της τρέχουσας δόσης και μίας επιπλέον που αποσβένει παλαιές υποχρεώσεις με σειρά παλαιότητας. (παρ. 7 άρθρο 90 ν. 5036/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.683/47963/31.05.2023)

 

Με την παρ. 8 (σημείωση ΔήμοςΝΕΤ: εννοεί την παρ. 7), γίνεται σαφές ότι το σύνολο των δόσεων της νέας ρύθμισης δεν αποτελείται πλέον από άλλες εκατό (100) δόσεις, αλλά ισούται με το υπόλοιπο των ανεξόφλητων δόσεων που απέμεναν πριν την απώλεια της παλαιάς ρύθμισης. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.683/47963/31.05.2023)

 

Ποσά που έχουν καταβληθεί ως υπερείσπραξη αποσβένουν τις παλαιότερες δόσεις με σειρά παλαιότητας. Το ύψος εκάστης των ανεξόφλητων, μετά την επανένταξη και τη διενέργεια των αποσβέσεων του πρώτου εδαφίου, δόσεων της απολεσθείσας ρύθμισης με ημερομηνία λήξης πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης, διαμορφώνεται κατόπιν επιβάρυνσης της δόσης με τον τόκο εκπρόθεσμης καταβολής που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206, Κ.Φ.Δ.) και την παρ. 1 του άρθρου 6 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190, Κ.Ε.Δ.Ε.), ο οποίος υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη ληξιπρόθεσμη έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης. Οι δόσεις του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλονται, με σειρά παλαιότητας, μετά τις τυχόν υπολειπόμενες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης με ημερομηνία λήξης μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης.  (παρ. 8 άρθρο 90 ν. 5036/23)

 

Επιπλέον, σε περίπτωση αναβίωσης μίας ρύθμισης των εκατό (100) δόσεων που απωλέσθηκε ή κατέστη μη εξυπηρετούμενη, οι νέες δόσεις μετά την επανένταξη διαμορφώνονται ως εξής:

 

Νέα δόση = παλαιά δόση μείον (–) τυχόν ποσά που αποσβένονται λόγω υπερείσπραξης συν (+) Τόκος εκπρόθεσμης καταβολής

Σημειώνεται ότι ο τόκος εκπρόθεσμης καταβολής επιβάλλεται μόνο στις δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης που έληξαν πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης. Μετά την επανένταξη και τη διενέργεια των αποσβέσεων, εκκινεί η καταβολή των δόσεων της νέας ρύθμισης με την καταβολή πρώτα των ανεξόφλητων δόσεων της απολεσθείσας ρύθμισης που είχαν ημερομηνία λήξης μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης, οι οποίες δεν επιβαρύνονται με τον τόκο εκπρόθεσμης καταβολής, και στην συνέχεια ακολουθούν οι ανεξόφλητες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης που έληγαν πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης, οι οποίες επιβαρύνονται με τον τόκο εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τα ανωτέρω. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.683/47963/31.05.2023)

 

Η αναβίωση πραγματοποιείται με όλα τα ευεργετήματα των ρυθμίσεων αυτών, όπως ισχύουν για κάθε ρύθμιση. (παρ. 9 άρθρο 90 ν. 5036/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.683/47963/31.05.2023) Σε ότι αφορά την έννοια της φράσης «όλα τα ευεργετήματα», ισχύουν κατά αναλογία οι διευκρινήσεις που δόθηκαν στο Μέρος Α της ΥΠ.ΕΣ. εγκ.683/47963/31.05.2023 για την αντίστοιχη φράση της ρύθμισης των 36 ή 72 δόσεων. Βλ. παραπάνω τη σχετική διάταξη.

 

Προκειμένου να αναβιώσει η ρύθμιση των εκατό (100) δόσεων, αν ο οφειλέτης έχει λοιπές αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές (δεν έχουν συμπεριληφθεί στην εν λόγω ρύθμιση) κατά την ημερομηνία επανένταξης (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.683/47963/31.05.2023) που δεν έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής, υποχρεούται εντός μηνός από την επικύρωση της αναβίωσης,  να τις εξοφλήσει ή (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.683/47963/31.05.2023) να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των είκοσι τεσσάρων (24) ή σαράντα οκτώ (48) δόσεων κατά περίπτωση σύμφωνα με την υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), όπως ισχύει.  (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.683/47963/31.05.2023) Αν ο οφειλέτης έχει απωλέσει την πάγια ρύθμιση στο παρελθόν, του δίδεται η δυνατότητα ένταξης στην πάγια ρύθμιση με τους όρους της δεύτερης ευκαιρίας (άρθρο 292 του ν. 4738/2020, σχετ. αριθ. Α.1127/2021 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄ 2362), προς τον σκοπό αναβίωσης των ρυθμίσεων των εκατό (100) δόσεων και υπό τον όρο ότι ο οφειλέτης ρυθμίζει το σύνολο των οφειλών του. (παρ. 10 άρθρο 90 ν. 5036/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.683/47963/31.05.2023)

 

Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω όρων μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός η ρύθμιση στην οποία επανεντάχθηκε απόλλυται. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι λόγοι απώλειας που ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τη ρύθμιση τμηματικής καταβολής στην οποία έγινε επανένταξη. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.683/47963/31.05.2023)

 

Για περισσότερα σχετικά με τις ανωτέρω ρυθμίσεις δείτε τις σχετικές ενότητες:

Ρύθμιση οφειλών τρίτων προς ΟΤΑ και νομικά τους πρόσωπα (Ν.4611/19)

Ρύθμιση οφειλών πληττόμενων φυσικών και νομικών προσώπων από τον κορωνοϊό, προς ΟΤΑ και νομικά τους πρόσωπα (Ν.4764/20)

 

  1. Διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση

 

Α. Υποβολή αίτησης- Προθεσμία

Οι αιτήσεις των οφειλετών για υπαγωγή στη ρύθμιση των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 90 του ν. 5036/23 και για αναβίωση της απολεσθείσας ρύθμισης των παρ. 7 έως 10 του άρθρου 90 του ν. 5036/23, υποβάλλονται προς τον οικείο δήμο από την έναρξη ισχύος του ν. 5036/23 (ήτοι από 28.03.2023) και μέχρι την 30ή.6.2023. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του δήμου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ειδικής εφαρμογής του αρμόδιου δήμου ή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. (παρ. 11 άρθρο 90 ν. 5036/23) (Δελτίο Τύπου ΥΠ.ΕΣ. 31.03.2023) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.683/47963/31.05.2023)

 

Η αίτηση για ρύθμιση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 ν. 1599/1986. Σε κάθε περίπτωση οι δήμοι πρέπει να προσαρμόσουν τα πληροφοριακά συστήματά τους στα δεδομένα των όρων των διατάξεων του άρθρου 90 του ν. 5036/2023.  (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.683/47963/31.05.2023)

 

Β. Αρμόδια όργανα
Η ρύθμιση χορηγείται με απόφαση που εκδίδεται από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα της παρ. 2 του άρθρου 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114). (παρ. 12 άρθρο 90 ν. 5036/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.683/47963/31.05.2023)

 

Αρμόδιο όργανο κατά το άρθρο 170 παρ. 2 Ν.3463/2006 είναι:
α) ο προϊστάμενος της ταμειακής υπηρεσίας των δήμων για βασική οφειλή ύψους μέχρι 50.000 ευρώ,
β) η οικονομική επιτροπή για βασική οφειλή που υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ και ανέρχεται σε ύψος μέχρι 150.000 ευρώ και
γ) (οικονομική επιτροπή) για βασική οφειλή που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.
Στους οφειλέτες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αρμόδιο όργανο για την παροχή των διευκολύνσεων είναι το διοικητικό συμβούλιο αυτών, το οποίο δύναται με απόφασή του να εκχωρεί την αρμοδιότητα, είτε εν συνόλω είτε για συγκεκριμένα όρια βασικών οφειλών,σε υπηρεσίες ή υπαλλήλους του νομικού προσώπου. (άρθρο 170 παρ. 2 Ν.3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 48 του Ν. 4257/2014)

 

Από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) σύμφωνα με την περίπτ. ιε.ii. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, η αρμοδιότητα χορήγησης διευκόλυνσης οφειλετών για ποσά άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ κατά το άρθρο 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ασκείται από την Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Γ. Ημερομηνία υπαγωγής στις ρυθμίσεις

Η υπαγωγή του οφειλέτη στην ρύθμιση των διατάξεων των παρ. 1-6 του άρθρου 90 του ν. 5036/23 συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης στον οφειλέτη της σχετικής απόφασης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μηνιαία έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία εξόφλησης της πρώτης δόσης. Εφόσον η πρώτη δόση δεν εξοφληθεί εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, ο αιτών μπορεί να υποβάλει εκ νέου έως τη λήξη της προθεσμίας για υπαγωγή στη ρύθμιση, ήτοι έως τις 30.6.2023. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.683/47963/31.05.2023)

 

Όσον αφορά δε την υπαγωγή στην ρύθμιση των διατάξεων των παρ. 7-10 του άρθρου 90 του ν. 5036/23 αυτή συντελείται με την πληρωμή των δύο (2) δόσεων έως την 31η.7.2023. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.683/47963/31.05.2023)