Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΙΕΡΙΟΝ»

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

«Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων

Δήμων Αργιθέας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων»

η οποία εντάσσεται στη Δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες»

της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»,

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»

που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη:

α) είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.

β) κατοικούν στη Περιφέρεια Θεσσαλίας και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Αργιθέας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων,

γ) ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες Ευάλωτων Ομάδων:

  • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα,
  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια (Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2011, το όριο της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 6.591,00 ευρώ ετησίως ανά άτομο και σε 13.842 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών),
  • Άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες – ROM, Έλληνες Τσιγγάνοι.

 

Για να κατεβάσετε το αρχείο Α.Σ. ΚΙΕΡΙΟΝ – Περίληψη Πρόσκλησης Ενδιαφερομένων πατήστε εδώ.

 Για να κατεβάσετε το αρχείο Α.Σ. ΚΙΕΡΙΟΝ – Πρόσκληση Επιλογής Ενδιαφερομένων πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το αρχείο Α.Σ. ΚΙΕΡΙΟΝ – Αίτηση Συμμετοχής Ωφελουμένων πατήστε εδώ.