ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 28η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ π.μ. προσέλθετε για την 4η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης .

  1. Ψήφιση πίστωσης 9.741,60 € ως οφειλή για τις εργασίες ελέγχου οικονομικών καταστάσεων του Δ. Σοφάδων .
  2. Ψήφιση πίστωσης 223,00 € ως οφειλή για τις εργασίες συντήρησης ηλεκτρονικού υπολογιστή .
  3. Ψήφιση πίστωσης 4.000,00 € ως οφειλή για τις εργασίες συντήρησης & υποστήριξης του λογισμικού του Δήμου .
  4. Ψήφιση πίστωσης 2.600,00 € ως οφειλή για τις εργασίες συντήρησης φίλτρου υδρευτικής γεώτρησης οικισμού Ν. Ικονίου .
  5. Ψήφιση πίστωσης 65,00 € ως οφειλή για έξοδα αμοιβής δικαστικού επιμελητή .
  6. Ψήφιση πίστωσης 1.970,45 € ως οφειλή για την προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού .
  7. Ψήφιση πίστωσης 1.063,00 € ως οφειλή για την προμήθεια οικοδομικών υλικών .
  8. Ψήφιση πίστωσης 935,11 € ως οφειλή για την προμήθεια αλατιού .
  9. Ψήφιση πίστωσης 12.570,60 € ως οφειλή για την προμήθεια αμμοχώματος γηπέδου Λουτροπηγής .

10. Ψήφιση πίστωσης 2.091,00 € ως οφειλή για την προμήθεια τσιμεντοσωλήνων .

11.  Ψήφιση πίστωσης 577,98 € ως οφειλή για την προμήθεια σωλήνα .

12. Ψήφιση πίστωσης 220,00 € ως οφειλή για την προμήθεια μεγαφώνων & μικροφώνων .

13. Ψήφιση πίστωσης 1.599,06 € ως οφειλή για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης .

14. Ψήφιση πίστωσης 180,92 ως οφειλή για ταχυμεταφορές .

15. Ψήφιση πίστωσης 1.803,00 € ως οφειλή για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού .

16. Ψήφιση πίστωσης 2.377,42 € ως οφειλή για την προμήθεια καυσίμων κίνησης .

17. Ψήφιση πίστωσης 9.717,00 € ως οφειλή για τις εργασίες καθαρισμού καναλιών- κοινόχρηστων χώρων κ.λ.π. .

18. Ψήφιση πίστωσης 12.569,31 ως οφειλή για επισκευές , συντηρήσεις και προμήθεια ανταλλακτικών δημοτικών αυτοκινήτων .

19. Ψήφιση πίστωσης 3.500,00 € για την πληρωμή ΚΤΕΟ .

20.Ψήφιση πίστωσης 50.000,00 € για την πληρωμή συντήρησης & επισκευής φορτηγών αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου .

21. Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € για την πληρωμή συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων .

22.Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 15.000,00 € για την ασφάλιση των δημοτικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου .

23.Ψήφιση πίστωσης 24.000,00 € για την πληρωμή των εργασιών «Καθαρισμός Δημοτικών κτιρίων» .

24.Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.270,50 € για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής χωρητικότητας 240 lt , 660 lt & 1.100 lt .

25.Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.723,20 € για την προμήθεια κάδων μικροαπορριμμάτων .

26.Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.460,00 € για την πληρωμή των εργασιών «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε Ρεντίνας» .

27.Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.070,00 € για την πληρωμή των εργασιών «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε Μενελαϊδας».

28.Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.070,00 € για την πληρωμή των εργασιών «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε Ταμασίου».

29.Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.089,00 € για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή αγροτικών οδών κ.λ.π. έδρας Δήμου» .

30.Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.087,23 € για την πληρωμή του έργου «Διάνοιξη δρόμων εντός οικισμού Θραψιμίου , Αηδονοχωρίου και Βαθυλάκκου» .

31. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.597,21 € για την πληρωμή του έργου «Αποπεράτωση γηπέδου στη θέση Αγ. Μάρκος Τ.Κ Ρεντίνας» .

32.Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή και συντήρηση τεχνικών Δ.Ε Μεναλαϊδας» .

33.Ψήφιση πίστωσης 13.229,00 € για την πληρωμή του έργου «περιηγητικά μονοπάτια Τ.Κ Ρεντίνας» .

34.Περί ψήφισης πίστωσης 53.481,00 € για την πληρωμή του έργου «Ανάπλαση – διαμόρφωση πλατείας Τ.Κ Αγίας Παρασκευής» .

35.Περί ανάθεση σύνταξης μελέτης «Οριοθέτηση ρεμάτων στην Τ.Κ Ρεντίνας» πρ/σμού δαπάνης 5.000,00 € .

36.Έγκριση των συνταχθέντων τευχών της υπ’ αριθμ. 04/2012 μελέτης των εργασιών «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων και γεωτρήσεων» πρ/σμού δαπάνης 70.000,00 € με Φ.Π.Α , καθορισμός των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού καθώς επίσης και στον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 .

37.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», πρ/σμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α .

38.Ψήφιση πίστωσης 105.000,00 € για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης έδρας Δήμου (ΙΙ) (Κατασκευή παροχών )» .

39.Ψήφιση πίστωσης 5.101,51 € για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή παροχών» .

40.Ψήφιση πίστωσης 2.803,88 € ως οφειλή για την πληρωμή του έργου «Επέκταση Νηπιαγωγείου Μελά» .

41. Ψήφιση πίστωσης 520,83 € για την πληρωμή του έργου «Επέκταση Νηπιαγωγείου Μελά» .

42.Ανάθεση σύνταξης ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του κτιρίου «Δημοτικός Ξενώνας Ρεντίνας» , προϋπολογισμού δαπάνης 4.000,00 € και ψήφιση πίστωσης.