Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Την 18η  Ιουλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 13η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Αναμόρφωση πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2013.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
2.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 82/2013 απόφασης του Ν.Π. Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ, που αφορά έγκριση απολογισμού του ανωτέρω Ν.Π.
Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Ν.Π. Κομπογιάννης Ευάγγελος.
3.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 83/2013 απόφασης του Ν.Π. Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ, που αφορά αναμόρφωση πρ/σμού του ανωτέρω Ν.Π.
Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Ν.Π. Κομπογιάννης Ευάγγελος
4.    Κατανομή ποσού 36.900,00 € για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων από ΣΑΤΑ (Δόση έτους 2013).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κύρκου Μαριάννα
5.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως ή μη παραχώρησης προς χρήση αίθουσας διδασκαλίας του 5ου Νηπιαγωγείου  Σοφάδων στον νέο οικισμό Αθιγγάνων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κύρκου Μαριάννα
6.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως ή μη παραχώρησης προς χρήση αιθουσών διδασκαλίας του 4ου Δημοτικού Σχολείου και 4ου Νηπιαγωγείου Σοφάδων στον συνοικισμό Αθιγγάνων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κύρκου Μαριάννα
7.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποιήσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
8.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος στο Δασαρχείο Καρδίτσας για χορήγηση ξυλοκατασκευών για τις ανάγκες των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας
9.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών προς ΑμεΑ και λοιπούς που εργάσθηκαν κατά το παρελθόν σε Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου Σοφάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012.
Εισηγητής: Δήμαρχος
10.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εξουσιοδοτήσεως του Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίων αποδοχής δωρεάς οικοπέδου, έκτασης  878,66 τ.μ στην Τ.Κ. Μασχολουρίου και κάλυψης δαπανών σύναψης συμβολαίων και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 135/2013 απόφασης Δ.Σ.
Εισηγητής: Δήμαρχος
11.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως και παραλαβής της υπ’ αριθμ. 04/2013 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου: «Αποπεράτωση αύλειου χώρου Σχολείου Τ.Κ. Βαθυλάκκου», προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00€, την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος
12.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντόστρωση μονοπατιού και αρμολόγηση τοιχίων στην Τ.Κ. Αηδονοχωρίου» , προϋπολογισμού 7.200,00€.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος
13.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού οριογραμμών των ρεμάτων στην Τ.Κ. Ρεντίνας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος
14.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ Τ.Δ. ΚΤΙΜΕΝΗΣ»  (Α.Μ. 205/2010).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος
15.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ», (Α.Μ. 04/2010).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος
16.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια δεξαμενής νερού στον οικισμό Αθιγγάνων» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 € και  καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής της.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος
17.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης με τίτλο ΄΄Προμήθεια απορριμματοφόρου σε πρόσκληση του ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚO ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 – 2013
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος
18.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως και παραλαβής της υπ’ αριθ. 10/2013 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή τεχνικών Δ.Ε. Σοφάδων» προϋπολογισμού 12.000,00€, την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος
19.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης προμηθειών του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
20.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
21.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορηγήσεως άδειας παραγωγού-πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Νικολοπλάκη Στέφανο του Κων/νου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας
22.    Χορήγηση άδειας λειτουργίας «επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου με 3 Η/Υ εντός καφενείου» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καππαδοκικού , ιδιοκτησίας της Παναγιωτίδου Αικατερίνης του Βασιλείου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας
23.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προέγκριση εκδηλώσεων του Δήμου Σοφάδων στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία συνθηκών απασχόλησης και μόνιμης εγκατάστασης – κατοικίας στην περιοχή παρέμβασης» με κωδικό MIS 395630 της Αναπτυξιακης Σύμπραξης «ΥΠΟΔΟΧΗ».
Εισηγητής: Δήμαρχος
24.    Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δημοτικού συμβούλου στην Επιτροπή «Αξιολόγησης και επιλογής ωφελουμένων» της Πράξης «Δημιουργία συνθηκών απασχόλησης και μόνιμης εγκατάστασης – κατοικίας στην περιοχή παρέμβασης» της Α.Σ ΥΠΟΔΟΧΗ στη Δράση 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση – ΤοπΣΑ».
Εισηγητής: Δήμαρχος
25.    Αιτήσεις δημοτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ