Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 Ν. 4555/2018 και 2 Ν. 4623/2019 και ισχύουν, σας καλούμε την 11η Ιουλίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (πλατφόρμα ciscowebex) με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

«Εκλογή νέου Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω της υποβληθείσας ανεξαρτητοποίησης του κ. Βασιλείου Αγγελόπουλου από τη Δημοτική ομάδα της πλειοψηφίας του συνδυασμού «ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» (εισ.: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

 

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 Ν. 4682/2020 (Α’ 76), την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899/6-11-2020 τ. Β’), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608/9-11-2020 (ΦΕΚ 4946/10-11-2020, τ. Β’), την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ 426/77233/13-11-2020 και την  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332/02.07.2021 (ΦΕΚ 2879/02.07.2021 τεύχος Β’)