Παρακαλούμε όπως την 21η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 9η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση όρων σύναψης Δανείου και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση αυτών.
  2. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε εξωτερικό δικηγόρο για υπόθεση του Δήμου Σοφάδων .

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ