Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 30η  Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 9η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 23/2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 260.760,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΗΣ» (Α.Μ. 22/2011).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

3. Απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου «Χορήγηση ΦΟΠ παροχής ισχύος 25 KVA για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης της εγκατάστασης στη διεύθυνση προς Γυμνάσιο Λεονταρίου με αριθμό παροχής 41603574-01».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

4. Απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου «Χορήγηση ΦΟΠ παροχής ισχύος 15 KVA για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης της εγκατάστασης στο δάσος Ανωγείου με αριθμό παροχής 41602028-01».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη .

5. Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Φίλιας και απευθείας ανάθεση στηυν Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 3.480,76€ με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

6. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο σύμφωνα με το Ν.4071/2012 άρθρο 12 παρ. 2 εδάφιο κ’ , για το μήνα Απρίλιο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

8. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

9. Επί αιτήσεως δημότη για τροποποίηση συμφωνητικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

11. Σύσταση ομάδας υπηρεσίας ελέγχου περιπτέρων και τον κοινόχρηστο περιβάλλοντα χώρο αυτών, του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

12. Διαχωρισμός περιπτέρων στις κατηγορίες 30% ή 70% (σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

13. Έγκριση της αριθμ. 35/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (Δ΄τρίμηνο) του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κοντοβάς Δημήτριος.

14. Ανανέωση – θεώρηση των αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

15. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και προγραμματισμός πρόσληψης εποχιακού προσωπικού (υδρονομέων) του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2018, ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Εισηγητής: Aντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

16. Επί αιτήσεως δημότη για τροποποίηση συμφωνητικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

17. 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ