Παρακαλούμε όπως την 16η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 7η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
  2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
  3. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2019 (Α΄ Τριμήνου).
  4. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την διαδικασία διαπραγμάτευσης της υπηρεσίας “Συντήρησης τεχνικής υποστήριξης των πληροφορικών συστημάτων των διοικητικοοικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων”.
  5. Εισήγηση για ανάκληση της αριθμ.256/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων (Αναπροσαρμογή ή μη τελών άρδευσης, έτους 2016 και εφεξής) και επιβολή νέων τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019 και εφεξής.
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ματαίωσης το ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 78382) του έργου: “ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ”(Α.Μ.04/18).
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ματαίωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 79304) του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ”(Α.Μ.10/17).

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ