Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως την 26η Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 7η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αριθμ.11/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ψήφιση πίστωσης για ΔΕΗ.
2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αριθμ.5/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ψήφιση πίστωσης για ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΩΝ.
3. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αριθ.45/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ψήφιση πίστωση πίστωσης για ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ.
4. Ψήφιση πίστωσης 1.800,00€ για μισθώματα αμαξοστασίου Δημοτικών Μηχανημάτων Τ.Κ. Λεονταρίου.
5. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00€ για συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου.
6. ψήφιση πίστωσης 3.411,16€ για ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ πεντάμηνων προγράμματος προώθησης απασχόλησης ΟΑΕΔ ΕΣΠΑ.
7. Ψήφιση πίστωσης 1260,58€ για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών στα ρέματα Τ.Κ.Ρεντίνας.
8. ψήφιση πίστωσης 1.500,00€ ως αμοιβή για σύνταξη πίνακα υλοτομίας στο διακατεχόμενο δάσος Αηδονοχωρίου, διαχειριστικό έτος 2016.
9. ψήφιση πίστωσης 1.500,00€ ως αμοιβή για σύνταξη πίνακα υλοτομίας στο διακατεχόμενο δάσος Βαθυλάκου, διαχειριστικό έτος 2016.
10. Ψήφιση πίστωσης 10.000,00€ για την πληρωμή έκτακτου προσωπικού.
11. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00€ για προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης.
12. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00€ για προμήθεια κλιματιστικών.
13. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00€ για την προμήθεια ξυλείας (επισκευής-συντήρησης παγκακίων σε πλατείες & Κ.Χ.).
14. Ψήφιση πίστωσης 2.500,00€ για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Ταμασίου.
15. Ψήφιση πίστωσης 2.500,00€ για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Άρνης.
16. ψήφιση πίστωσης 1.353,00€ για την αντλία σιντριβανιού.
17. Ψήφιση πίστωσης 1.700,00€ για έκτακτα έξοδα.
18. Ψήφιση πίστωσης 583,60€ για λοιπές συνδρομές.
19. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00€ για εργασίες συντήρηση-καθαριότητας Νεκροταφείου.
20. Τροποποίηση της αρ.65/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η όποια αφορά στην εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για μείωση Δημοτικών φόρων και τελών ή απαλλαγή από αυτούς για απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.
21. Ψήφιση πίστωσης 24.000,00€ για καθαρισμό αποστραγγιστικών καναλιών Δ.Ε. Σοφάδων.
22. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.
23. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2016 (Α’ Τριμήνου).
24. Αποδέσμευση υπολόγου του έργου: “Παραλλαγή δικτύου στην ΤΚ Λεονταρίου στη θέση από το Γυμνάσιο-Λύκειο Λεονταρίου προς την επαρχιακή οδό, συνολικού ποσού 323,27€ με το ΦΠΑ λόγω μη υλοποίησης του προαναφερόμενου έργου.
25. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τη διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου μας λόγω παραγραφής τους.
26. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης: “Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων αρδευτικών γεωτρήσεων Δήμου Σοφάδων”.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ