Παρακαλούμε όπως την 11η  Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 πμ προσέλθετε για την 7η (έκτακτη) Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση, διότι αναμέναμε την σχετική ΚΥΑ που αφορά την επιβολή μέτρων προσωρινής απαγόρευσης παρουσίας κοινού σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους λόγω προληπτικών μέτρων υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Η σχετική ΚΥΑ δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 8-3-2020 και αναρτήθηκε στις 9-3-2020, η οποία απαγορεύει μόνο τη συγκέντρωση σε αθλητικές εκδηλώσεις, στη λειτουργία χώρων διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων και στη λειτουργία των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων. Στις 15-3-2020, έχουμε προγραμματίσει εκδήλωση εορτασμού στη μνήμη του αγωνιστή Σάλτα στην Τ.Κ. Ανωγείου για την οποία θα πρέπει να εξειδικεύσουμε τη πίστωση, έτσι ώστε να πραγματοποιήσουμε την εν λόγω εκδήλωση.

Η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.