Παρακαλούμε όπως την 15η Φεβρουαρίου, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 5η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

  1. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας «Συντήρησης τεχνικής υποστήριξης των πληροφορικών συστημάτων των διοικητικοιοκονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων έτους 2021» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, έγκριση από 9-2-2021 πρακτικού της εν λόγω επιτροπής διαπραγμάτευσης, ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας.
  2. Προγραμματισμός πρόσληψης δέκα (10) ατόμων ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών κα συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID-19.
  3. Περί συγκρότησης επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή της πράξης στην πρόσκληση ΑΤ12 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» (Α.Μ.:6/2019) προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00€
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΑΦΔΩΝ ΙΙ» (Α.Μ.:02/2019).