Παρακαλούμε όπως την 25η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 πμ προσέλθετε για την 5η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού Ι διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε ΑΡΝΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 394.000,00€ με ΦΠΑ.
  2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο  σχετικά με την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.
  3. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η   κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2019 (Δ΄ Τριμήνου).
  4. Έγκριση της αριθμ. 9/2020 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2020 και αναπροσαρμογή του Ο.Π.Δ.
  5. Έγκριση της αριθμ.1/2020 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης για αποτελέσματα οικ. έτους 2019 (Δ΄ Τριμήνου) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ Σοφάδων.
  6. Έγκριση της αριθμ.7/2020 απόφαση της ΔΗΚΟΙΕΔΣ που αφορά την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΔΗΚΟΙΕΔΣ οικ. έτους 2020.
  7. Υποκατάσταση αναδόχου μελέτης «Οριοθέτηση Ρεμάτων στην Τ.Κ Ρεντίνας».