Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 31η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 5η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 2η τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
2. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
4. Επιστροφή ποσού 75,00 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
5. Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότη μας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
6. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
7. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΗΣ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
8. Περί εκμίσθωσης 23 στρεμμάτων για κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιομάζα στον αγρό 267 Τ.Κ. Ματαράγκας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
9. Περί τροποποίησης σχεδίου πόλης στο ΟΤ 182 στη δυτική επέκταση Σοφάδων για χαρακτηρισμό του χώρου σε χώρο ανέγερσης παιδικού Σταθμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
10. Περί σήμανσης στην παιδική χαρά που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγ. Γεωργίου και Πίνδου στους Σοφάδες.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
11. Ανακοίνωση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε. για τη βιομηχανία παραγωγής τοματοπολτού και πουρέ φρούτων της εταιρείας ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ Α.Ε. στην κτηματική περιφέρεια Φίλιας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
12. Τροποποίηση της αριθμ. 85/2017 απόφασης Δ.Σ.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
13. Έγκριση της αριθμ. 20/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
14. Περί διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 5β και 13α του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2017.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ